ریاضی پایه/روابط مثلثاتی

از ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نسبت‌های مثلثاتی شامل موارد زیر می‌شوند:
سینوس     sin
کسینوس    cos
تانژانت    tan
کتانژات    Cot

در مثلث ABC اگر: (°A = 90) در این هنگام AB = X و AC = Y و CB = R

sinB = y/R
cosB = X/R
tanB = Y/X
cot B = X/Y
sec2x= 1/cos2x=1+tg2x

csc2x= 1/sin2x=1+cotg2x

2sin2x=1-cos2x

2cos2x=1+cos2x

sin2x+cos2x=1

sin2x+cos2x=1

tanx.cotx=1

tanx=sinx/cosx

cotx=cosx/sinx sin2x=2sinxcosx

2sin2x/2=1-cosx