آموزش زبان انگلیسی/آواشناسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقدمه آواشناسی الفبا
آموزش زبان انگلیسی


حروف بی صدا و حروف صدادار[ویرایش]

واژه‌های انگلیسی از شامل حروف بی صدا (Consonant) و حروف صدادار (Vowel) هستند.

حروف صدادار به طور مستقل تلفظ می‌شوند و درواقع می‌توان نحوه‌های عبور دادن هوا از حنجره (و ریشهٔ زبان) دانست. حروف صدادار به کمک حنجره ادا می‌شوند و نفس در موقع بیان حروف صدادار موجب لرزش تارهای صوتی می‌شود و به طور آزاد از دهان بیرون میاید. باید توجه داشته باشید هماهنطور که در زبان فارسی هیچ واژه‌ای بدون اِعراب وجود ندارد، در زبان انگلیسی هم هیچ واژه‌ای بدون حروف صدا دار (A,E,I,O,U) دیده نمی‌شود و اصولاً حروف بی صدا بدون کمک حروف صدا دار خوانده نمی‌شوند. به عنوان مثال حروف ct بدون حرف صدا دار خوانده نمی‌شود؛ ولی وقتی حرف a بین t و c قرار گیرد. واژه cat(گربه) را تشکیل می‌دهد.

حروف بی صدا نحوه‌های متوقف کردن صدا یا شکل دادن به صداها هستند که معمولاً در داخل دهان توسط زبان، دندان، لب و … انجام می‌شوند. حروف بی صدا به تنهایی صدا ندارند و معمولاً در کنار یک حرف صدادار، صدا تولید می‌کنند.

حروف نیمه صدادار (Semivowel) یا گلاید (Glide): شامل دو حرف W و  Yمی‌باشند. اگر در اول جمله قرار بگیرند، بی صدا خواهند بود و اگر در آخر واژه قرار بگیرند صدادار حساب می‌شوند.

نکته: اگر حرف "u" صدای /j/ (یِ) بدهد، جزء حروف نیمه صدادار تلقی می‌شود. مثال: University، Pure

نکته: اگر حرف "w" صدای /w/ ندهد، جزء حروف نیمه صدادار تلقی می‌شود. مثال: Now، Yellow

نکته: اگر حرف "y" صدای اول جمله بیاید، جزء حروف نیمه صدادار تلقی می‌شود. مثال: Yes، Yellow

از ۲۶ حرف الفبای انگلیسی، ۲۱ حرف بی صدا و ۵ حرف صدادار هستند. حروف صدادار در زبان انگلیسی عبارتند از a, e, I, o, u. در زبان انگلیسی، بر خلاف زبان فارسی که هر حرف صدادار نماینده یک صدا است، حروف صدادار می‌توانند در شرایط متفاوت صداهای متفاوتی داشته باشند (در واقع تعداد آواهای صدادار انگلیسی به مراتب بیشتر از ۵ صدا است).

حرف صدادار u می‌تواند هم صدادار و هم بی صدا باشد، مثلا:

Umbrella /ʌmˈbrelə/

University /ˌju:nɪˈvɜ:rsəti/

حروف y وw  گاهی اوقات حروف صدادار محسوب می‌شوند (به این صداها نیمه-صدادار هم می‌گویند)، مثلا:

Remedy /ˈremədi/

Row /roʊ/

به غیر از ۵ حرف صدادار، باقی حروف زبان انگلیسی بی صدا هستند. البته، حرف صدادار u می‌تواند هم صدادار و هم بی صدا باشد (بیشتر کتاب‌ها حرف "u" را جزو حروف صدادار می‌دانند) )linking vowelsصدادارهای پیوند ( Could you

d + y = d3

Want you

t + y = tS

شناخت واج‌های بی‌صدا[ویرایش]

معنی تلفظ فونتیک واژه واژه انگلیسی صدا IPA Symbol
جعبه بآکس /bɑ: ks/ Box «ب» /b/
عروسک دآل /dɑ: l/ Doll «د» /d/
روباه فآکس /fɑ: ks/ Fox «ف» /f/
خداحافظ گُدبای /ɡʊdˈbaɪ/ Goodbye «گ» /g/
سلام هِلو /heˈloʊ/ Hello «ه» /h/
کلید کی / ki:/ Key «ک» /k/
خانم لِیدی /ˈleɪ.di/ Lady «ل» /l/
نقشه مَپ /mæp/ Map «م» /m/
خیر نو /noʊ/ No «ن» /n/
پادشاه کِنگ /kɪŋ/ King «نْگْ» /ŋ/
خودکار پِن /pen/ Pen «پ» /p/
ملکه کویین /kwi:n/ Queen «ک» /k/
راکت راکِت /kɪt.rɑ: / Rocket «ر» /r/
سالاد سَلِد /ˈsæl. əd/ Salad «س» /s/
هرچیزی اِنیثِنگ /ˈen.i. θɪŋ/ Anything «ث» زبان باید میان دو دندان جلویی قرار بگیرد. /θ/
زمان - دفعه تایم /taɪm/ Time «ت» /t/
ویروس وایرِس /ˈvaɪ.rəs/ Virus «و» دندان‌های بالا به لب پایین می‌چسبند. /v/
واژه وِرد /wɝ:d/ Word «و» دهان باید غنچه شوند. /w/
بله یِس /jes/ Yes «ی» /j/
باغ‌وحش زو /zu:/ Zoo «ز» /z/
مادر ماذِر /ˈmʌð. ɚ/ Mother «ذ» از میان نوک زبان و دندان‌های بالایی تولید می‌شود. /ð/
لذت پِلِژِر /ɚ.pleʒ / Pleasure «ژ» /ʒ/
ژاکت جَکِت /ˈdʒæk. ɪt/ Jacket «ج» /dʒ/
کوسه شارک /ʃɑ:rk / Shark «ش» /ʃ/
شانس چَنس /tʃæns/ Chance «چ» /tʃ/

نکته: حرف "G" پیش از e، i و y بیاید گاهی صدای «ج» و در سایر موارد صدای «گ» می‌دهد.

Glass - Dog - Bag - Orange - Clergyman

ph صدای «ف» می‌دهد.

Phoneme, Phonetic …

حرف Q صدای) ک (می‌دهد ولی همیشه با)u)همراه است و صدای) کو – kw)می‌دهد. مانند:

Quick – Question

حرف “S” غالباً صدای /s/ می‌دهد و چنانکه بین دو حرف صدادار واقع شود صدای /z/ می‌دهد. مانند:

Desk – Sir – Nose

حرف "x" قبل از حرف صدادار قرار گیرد صدای گز می‌دهد.

Example, Xander, Exactly …

شناخت واج‌های صدادار[ویرایش]

A, E, I, O, U

تلفظ فونتیک واژه معنی واژه انگلیسی صدا IPA Symbol
کَت /kæt/ گربه Cat «ـَ» /æ/
هُ ِ /haʊ/ بیرون، بیرون کردن How «ـَ ـُ» ابتدا «ـَ» و سپس «ـُ» را تلفظ کنید. /aʊ/
گالف /ɡʌlf/ شاخاب (عربی: خلیجة) Gulf «آ» /ʌ/
گآلف /ɡɑ: lf/ گلف Golf «آ» کشیده /:ɑ/
سِکس /sɪks/ شِش Six «ـِ» /ɪ/
آی /aɪ/ چشم Eye «آی» /aɪ/
اییِر /ɪr/ گوش Ear «اِیِر» /ɪ/
سِکس /seks/ سکس Sex بین «ـِ» و «ـَ» بیشتر صدای «ـَ» می‌دهد. /e/
دِی /deɪ/ روز Day «اِی» /eɪ/
وُر /wɔ: r/ جنگ War «ـُ» /o/
بُک /bʊk/ کتاب - رزرو کردن Book «ـُ» کوتاه /ʊ/
اَ اُ ت /aʊt/ بیرون، بیرون کردن Out ­­­­­ «ـَ ـُ» (ابتدا «ـَ» و بعد «ـُ» بگویید. /oʊ/
اُیل /ɔɪl/ روغن - نفت Oil «ـُی» /ɔɪ/
سِر / sɝ:/ آقا Sir «ـِ» کوتاه /ɛ/
بِرد /bɝ:d/ پرنده Bird «ـِر» /ɜr/
اِبُت /əˈbaʊt/ دربارهِ - حدوداً About «اِ» ته گلویی که اصطلاحاً به آن «شوا» می‌گویند. /ə/
سی / si:/ دیدن See «ـْی» /:i/


نکات[ویرایش]

  • لازم است ذکر شود که صداهای «خ» و «ق» در زبان انگلیسی وجود ندارند. انگلیسی زبان‌ها معمولاً به صورت ناخودآگاه «ق» را به /k/ تبدیل کرده و در صورت لزوم، «خ» را با صورت /x/ می‌نویسند.
  • علامت r که در ساختار فونتیکی ʊər,ɪər,eər,ɜ:r و… وجود دارد، بیانگر این واقعیت است که حرف r در اینگونه واژه‌ها، در انگلیسی آمریکایی همواره تلفظ می‌شود، اما در انگلیسی بریتانیایی تلفظ نمی‌شود، مگر اینکه بعد از آن یک حرف صدا دار بیاید، مثلاً واژه‌های "tourist" و "answering" را در نظر بگیرید. حال واژه "answer" را به تنهایی در نظر بگیرید. همانطور که ملاحظه می‌کنید چون در این واژه، بعد از r حرف باصدایی وجود ندارد در انگلیسی بریتانیایی این حرف تلفظ نمی‌شود، حال وقتی این واژه درون عبارتی مثل "answer it" قرار می‌گیرد، به دلیل اینکه بعد از حرف بیصدای r حرف باصدای i آمده است، برخلاف قاعده بالا، در انگلیسی بریتانیایی تلفظ می‌شود و نهایتاً در عبارت "answer this question" چون بعد از r حرف بیصدای t آمده، در انگلیسی بریتانیایی مجدداً تلفظ نمی‌شود.
  • زمانی که حرف‌های (ک، و، س) با هم ادغام شوند، صدای x شنیده می‌شود. مثلاً: باکْس
  • در فارسی صدای t از تماس نوک زبان با دندان‌های بالا به وجود می‌آید اما در انگلیسی از تماس نوک زبان به پشت دندان‌های بالا (بدون تماس به دندان‌ها) تولید می‌شود.