استراتوسفر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

استراتوسفر[ویرایش]

این لایه از جو به سمت تروپوسفر ادامه دارد. دامنه جو در این لایه 20 - 48 کیلومتر است. مرز تروپوسفر و استراتوسفر که ما آنها را "Tropopause" نامیدیم و مرز بالاتر به لایه اوزون وصل می شود. دما در 20 کیلومتر. از 60 درجه سانتیگراد شروع می شود. در هر کیلومتر ارتفاع دما 2 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. در 48 کیلومتر. از سطح زمین دمای هوا 0 درجه است. سلسیوس مؤلفه جو در این لایه 19.9 درصد از جرم هوا است. با این حال ، هوا در این لایه از استراتوسفر بهتر است ، زیرا هوا از استراتوسفر خشک تر است. اگر چگالی جرم هوا را در این لایه و لایه پایین مقایسه کنیم. می دانیم چگالی جرم هوا در این لایه نسبت به لایه پایینی بزرگتر است. برخی از گروه های ابرهای سیروس در این لایه شناور می شوند. برای هواپیماها ، آنها با نگرش پایین این لایه به مسافرت می روند.