پرش به محتوا

شبکه‌های کامپیوتری/مفاهیم گره و ایستگاه کار

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می‌کنید، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری یا گره تبدیل می‌شود.

یک ایستگاه کاری؛ کامپیوتری است که به شبکه الصاق شده است و در واقع اصطلاح ایستگاه کاری روش دیگری است برای اینکه بگوییم یک کامپیوتر متصل به شبکه است. یک گره چگونگی وارتباط شبکه یا ایستگاه کاری ویا هر نوع ابزار دیگری است که به شبکه متصل است و به طور ساده‌تر هر چه را که به شبکه متصل والحاق شده است یک گره گویند.

برای شبکه جایگاه وآدرس یک ایستگاه کاری مترادف با هویت گره اش است.