جزوات درسی سال اول دبیرستان/شیمی یک/فصل چهارم:طلای سیاه اندوخته‌ای رو به پایان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

1- مولكول هاي نفت به چند شكل از برج تقطير خارج مي شوند .

الف) نام برده و تعداد كربن در هر برش را مشخص كنيد ؟

ب) بگوييد نيروي بين مولكولي در كدام يك از همه بيشتر است ؟

پ) نقطه جوش در كدام برش از همه كمتر است ؟ چرا‌؟


2- آيا مي توان براي نفت خام فرمول مولكولي معيني نوشت ؟ توضيح دهيد


3- فرايند جداسازي نفت خام بر چه اصلي استوار است ؟


4- سه ايزومر پنتان ( C5H12 ) را رسم كرده و آنها را از نظر دماي جوش با هم مقايسه كنيد


5- اگر يك گرم اكتان ( C8H18 ) بسوزد ، 47.8 كيلوژول انرژي آزاد مي شود . از سوختن يك مول اكتان چند كيلوژول گرما يا انرژي آزاد مي شود ؟ 12 = C و 1 = H


6- گرماي سوختن پروپان C3H8 برابر kj / g 50 مي باشد . گرماي سوختن مولي اين ماده را محاسبه كنيد؟ g / mol 44 = C3H8 جرم مولكولي


7- فرمول مولكولي هيدرو كربن هايي با 7 و 9 اتم كربن را نوشته و نيروي جاذبه بين مولكولي بين آنها و گرانروي آنها را با ذكر دليل با هم مقايسه كنيد ؟


8- آلكاني با فرمول C4H10 داراي دو شكل يا ساختار مي باشد . آن دو را بطور كامل رسم كنيد ؟


9- فرايند كراكينگ را توضيح داده و بگوييد كاتاليزگر مورد استفاده در اين فرايند چه نام دارد ؟


10- چرا قبلا به بنزين سرب اضافه مي كردند ؟ و چرا بعدا سرب را از بنزين حذف كردند ؟


سری دوم سوال[ویرایش]

1- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) نفت خام ب) CNG پ) آلكان شاخه دار


2- چگونگي توليد نفت خام را توضيح دهيد ؟


3- كراكينگ را تعريف كرده و بگوييد چگونه مي توان بازده فرايند كراكينگ را بالا برد ؟


4- پليمر چيست و يك پليمر مثال بزنيد ؟


5- در ساخت مواد پتروشيميايي بيشتر از چه نوع هيدروكربن هايي استفاده مي شود ؟ چرا ؟


6- خواص مشترك آلكان ها را بيان كنيد ؟ سه مورد


7- عدد اوكتان چيست ؟ و بگوييد كدام مواد كمترين و كدام بيشترين عدد اوكتان را دارند ؟


8- چگونگي ساختن اتانول ( اتيل الكل ) را با ذكر واكنش توضيح دهيد ؟


9- يك آلكان ، يك آلكن و يك آلكين مثال بزنيد ؟ با ذكر فرمول


10- از دو آلكان C8H18 و C5H12  :

الف) كداميك زودتر ذوب مي شود ؟

ب) كداميك گرانروي كمتري دارد ؟