حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۳/حل تمرین ۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

FSM M را در نظر بگیرید که از یکی از State های ما قبل حالت پذیرشش به ازای ورودی ای که به state نهایی می رود یال دیگری وجود داشته باشد که به state دیگری برود که آن state یک حالت پذیرش برای M نباشد. اگر این ورودی را w بنامیم ، w در تعریف مجموعه ای که در روی سوال ذکر شده است صدق می کند چون یکی از حالت هایی که M’ به ازای ورودی w به آن می رود برای M حالت نهایی نیست و برای M’ حالت پذیرش است ولی از طرفی به ازای ورودی w ماشین M به یکی از حالات نهایی خودش می رود پس w نمی تواند عضو(L(M باشد. پس تعریف ارایه شده برای (L’(M صحیح نمی باشد.