حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۲/حل تمرین ۴

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این nfa هست نه dfa

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ