پرش به محتوا

حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۲/حل تمرین ۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دو وضعیت در نظر میگیریم یکی ابتدایی یکی انتهایی.
1. همه رشته هایی که از وضعیت ابتدایی خارج شده و دوباره به وضعیت ابتدایی رسیده را با یک طوقه به وضعیت ابتدایی وصل میکنیم.
2. همه رشته هایی که از وضعیت انتهایی خارج شده و دوباره به وضعیت انتهایی رسیده را با یک طوقه به وضعیت انتهایی وصل میکنیم.
3. همه رشته هایی که از وضعیت ابتدایی به انتهایی میرسد را متصل میکنیم.
4. همه رشته هایی که از وضعیت انتهایی به ابتدایی میرسد را متصل میکنیم.