حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۲/حل تمرین ۹

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

زبانی که مورد قبول واقع می‌شود

L(r)

است که در آن r به صورت زیر خواهد بود.

r = (a*a(a+b)*(a+b) + (a*b+c)).(a+b)*