فرمول‌های ریاضی/روابط مثلثاتی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

نسبت‌های مثلثاتی شامل موارد زیر می‌شوند:

سینوس     sin
کسینوس    cos
تانژانت    tan
کتانژات    Cot

در مثلث ABC اگر: (°A = ۹۰) در این هنگام AB = X و AC = Y و CB = R

sinB = y/R
cosB = X/R
tanB = Y/X
cotanB = X/Y
sec2x= 1/cos2x=1+tg2x

csc2x= 1/sin2x=1+cotg2x

2sin2x=1-cos2x

2cos2x=1+cos2x

sin2x+cos2x=۱

tanx.cotx=۱

tanx=sinx/cosx

cotx=cosx/sinx

sin2x=2sinxcosx

2sin2x/۲=1-cosx