فرمول‌های فیزیک/جداول و نمودارها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ثابت‌های مورد نیاز[ویرایش]

صفر مطلق:
واحد جرم اتمی:
سرعت نور در خلا:
توضیحات مربوط به ثابت علامت مقدار عددی ثابت
الکترومغناطیس
بار پایه e 1,602 176 462(63) · 10-19 کلومب (یکا) C
تراوایی(مغناطیسی) خلا μ0 4π · 10-7 Henry (Einheit) H m-1 (definiert)

12,566370614 · 10-7 Tesla T2 m3 Joule J-1

ثابت دی الکتریک در خلا ε0 = 1/μ0c02 8,854 187 816 · 10-12 فاراد m-1
سرعت نور(خلا) c0 299 792 458 m s-1 (definiert)
گرانش
ثابت های گرانش G 6,672 42(10) · 10-11 m3 kg-1 s-2
(Norm-)Fallbeschleunigung, (Norm-)Erdbeschleunigung gn 9,80665 m s-2 (definiert)
Thermodynamik
Avogadrozahl oder Loschmidt-Zahl L, NA, NL 6,022 141 99(47) · 1023 mol-1
Boltzmann-Konstante kB 1,380 650 3(24) · 10-23 J K-1
8,617 342(15) · 10-5 eV K-1
Universelle Gaskonstante R0 = NAkB 8,314 472 (15) J K-1 mol-1
Stefan-Boltzmann-Konstante σ 5,670 51(19) · 10-8 W m-2 K-4
Absoluter Nullpunkt   -273,15 °C = 0 K
Molvolumen eines idealen Gases, p = 1 bar, θ = 0 °C   22,413 996(39) L mol-1
Standard-Atmosphärendruck atm 101 325 Pa (definiert)
Elementarteilchen
Planck'sche Konstante bzw. Wirkungsquantum h 6,626 068 76(52) · 10-34 J s
4,135 667 27(52) · 10-15 eV s
ħ = h/(2π) 1,054 571 596(82) · 10-34 J s
Feinstrukturkonstante α = μ0 e2 c0 / 2 h 7,297 352 533(27) · 10-3
α-1 137,035 999 76(50)
Ruhemasse des Elektrons me 9,109 381 88(72) · 10-31 kg
klassischer Elektronenradius re 2,817 92 · 10-15 m
Ruhemasse des Protons mp 1,672 621 58(13) · 10-27 kg
Ruhemasse des Neutrons mn 1,674 928 6(10) · 10-27 kg
Gyromagnetisches Verhältnis des freien Elektrons γe 1,760 859 2 · 1011 s-1 T-1
ثابت های ریدبرگ R 1,097 373 153 4(13) · 107 m-1
فرکانس ریدبرگ Rc 3,289 841 960 360 · 1015 s-1
انرژی ریدبرگ Rch 13,605 141 384 3(13) eV
Bohrscher Radius a0 0,529 177 208 3(19) · 10-10 m
Bohrsches Magneton μB 9,274 015 4(31) · 10-24 J T-1
magnetisches Moment des Elektrons μe -9,284 770 1(31) · 10-24 JT-1
Landé-g-Faktor des freien Elektrons ge 2,002 319 304 386(20)
nukleares Magneton, Kernmagneton μN 5,050 786 6(17) · 10-27 J T-1
magnetisches Moment des Protons μp 1,410 607 61(47) · 10-26 JT-1
gyromagnetisches Verhältnis des Protons γp 2,675 221 28(81) · 108 s-1T-1
magnetisches Moment des Protons in H2O μ'pB 1,520 993 129(17) · 10-3
Resonanzfrequenz des Protons per Feld in H2O γ'p/2π 42,576 375 (13) MHzT-1
Vermischtes
atomare Masseneinheit mu, amu, 1u 1,660 538 73(13) · 10-27 kg
Faradaysche Konstante F 9,648 530 9(29) · 104 C mol-1
Magnetisches Flussquantum Φ0=h/2e 2,06783364 · 10-15 Wb
Hartree-Energie Eh 4,359 748 2(26) · 10-18 J
Erste Strahlungskonstante c1 3,741 774 9(22) · 10-16 Wm2
Zweite Strahlungskonstante c2 1,438 769 (12) · 10-2 mK

Die Ziffern in Klammern hinter einem Zahlenwert bezeichnen die Unsicherheit in den letzten Stellen des Wertes. (Beispiel: Die Angabe 6,672 42(10) ist gleichbedeutend mit 6,672 42 ± 0,000 10.) Die Unsicherheit ist als einfache Standardabweichung gegeben.

Formelsammlung Physik: TOPNAV