فرمول‌های فیزیک/مکانیک کلاسیک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' مکانیک کلاسیک الکترو مغناطیس
فرمول‌های فیزیککمیت‌ها و یکاهادر فیزیک

کمیت نشانهٔ فرمول اسم یکا نشانهٔ یکا رابطهٔ بین یکاها
کار، انرژی ژول


شتاب متر بر مجذور ثانیه
چگالی کیلوگرم بر متر مکعب
گشتاور چرخشی L نیوتون متر ثانیه N · m · s 1 N · m · s = 1 kg · m2 / s
گشتاور M نیوتون متر N · m 1 N · m = 1 kg · m2 / s2
فشار p پاسکال Pa 1 Pa = 1 N / m2 = 1 kg / m · s2
ثابت فنر D, k نیوتون بر متر N / m 1 N / m = 1 kg / s2
سطح، واحد سطح A متر مربع m2 1 m2 = 1 m · 1 m
فرکانس f, v هرتز Hz 1 Hz = 1 / s
سرعت v متر بر ثانیه m / s
حرکت p کیلوگرم متر بر ثانیه kg · m / s 1 kg · m / s = 1 N · s
نیرو F نیوتون N 1 N = 1 kg · m / s2
طول l متر m یکای مبنا
توان P وات W 1 W = 1 J / s = 1 N · m / s = 1 kg · m2 / s3
جرم m کیلوگرم kg یکای مبنا
دوره تناوب، نوسان T ثانیه s
اینرسی J کیلوگرم در متر مربع kg · m2
حجم V متر مکعب m3 1 m3 = 1m · 1m · 1m
طول موج λ متر m
شتاب زاویه‌ای α رادیان بر مجذور ثانیه rad / s2 1 rad / s2 = 1 / s2
سرعت زاویه‌ای ω رادیان بر ثانیه rad / s 1 rad / s = 1 / s
زمان t ثانیه s<b یکای مبنا

نیرو

  • نیرو= جرم * شتاب

F = m * a

  • یکا=نیوتون