آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات بر جوانان: ارتباط اینترنت و انزوای اجتماعی جوانان ایرانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاثیرات مثبت فناوری تاثیر فناوری اطلاعات بر جوانان: ارتباط اینترنت و انزوای اجتماعی جوانان ایرانی موانع احساسی برای آموزش الکترونیکی- تجزیه و تحلیل روانی کاربر
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


در این مقاله تحقیقی به منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و به خصوص محیطهای ارتباطی اینترنتی وانزوای اجتماعی دانشجویان، با استفاده از روش پیمایشی و مقیاس های اندازه گیری صورت گرفته است.

جامعه آماری[ویرایش]

جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی و ‌علوم پایه دانشگاه شیراز درسال تحصیلی ۸۸- ۸۷ بوده اند.نمونه تحقیق شامل۵۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه می باشدکه بطور تصادفی انتخاب شدند.

روش نمونه گیری[ویرایش]

فرمول نمونه گیری روش کوکران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس انزوای اجتماعی راسل(۱۹۹۶) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۸)می باشد. پس از انتخاب نمونه تحقیق پرسشنامه های تحقیقی در بین آنها توزیع و با ارائه توضیحات لازم اطلاعات جمع آوری گردید.

نتیجه[ویرایش]

همانطور که در جدول شماره یک ملاحظه می شوددرصد شیوع اعتیاد به اینترنت در این نمونه دانشجوئی ۲/۱۳ درصدبدست آمده است که البته درصد افرادی که در معرض اعتیاد به اینترنت قرار دارند نیز ۲/۳۱ درصد می باشد.که می توان گفت جمعًا‌۴/۴۴درصد از دانشجویان یا دچار این مسئله شده اند و یا در آستانه این وابستگی قرار دارند.

گروهها تعداد درصد میانگین
گروه یک ۲۷۸ ۵۵/۶ ۴۵/۲۶
گروه دو ۱۵۶ ۳۱/۲ ۴۶/۳۱
گروه سه ۶۶ ۱۳/۲ ۵۳/۳۶
تعداد کل ۵۰۰ ۱۰۰

جدول شماره ۱- میزان استفاده از اینترنت ( گروه یک استفاده کنندگان معمولی-گروه دو افراد در معرض اعتیاد به اینترنت‌- و گروه سه افراد معتاد به اینترنت )

در مرحله بعد به منظور بررسی تفاوت بین نمرات انزوای اجتماعی دانشجویان گروههای مختلف استفاده کننده از اینترنت، تحلیل واریانس یک طرفه بر روی داده انجام گرفت .

منابع تغییر مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری
تفاوت میان گروه ها ۲۴۹/۷۹۲ ۲ ۱۲۴/۸۹۶ ۶/۸۱۷ ۰/۰۰۱
درون گروهها ۹۱۰۵/۸۵۶ ۴۹۷ ۱۸/۳۲۲
کل ۹۳۵۵/۶۴۸ ۴۹۹

جدول شماره۲- معني داري تفاوت ميان گروههاي مختلف در انزواي اجتماعي

با توجه به معنا داری تفاوت ها، در مرحله بعد با استفاده از روشهای مقایسه ای دو به دو(آزمون شفه) میانگین ها مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این مرحله نیز نشان می دهد که تفاوت بین میانگین گروههای یک و سه (استفاده کنندگان معمولی اینترنت و معتادان به اینترنت) و همچنین تفاوت بین گروههای دو و سه (‌افراد در معرض خطر اعتیاد به اینترنت و معتادان به اینترنت) در سطح ۰۰۱/۰ معنا داری می باشد. اما گروههای استفاده کننده معمولی و افراد در معرض خطر نمراتشان تفاوت معنی داری را نشان نداده است. که قسمتی از نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات قاسمی و دیگران(۱۳۸۶) همسو می باشد، آنها در تحقیق خود مشاهده کردند که افراد در معرض خطر با افراد معمولی تفاوت معنی داری داشته اما تفاوت آنها با گروههای معتاد به اینترنت معنا دار نبوده است. در هر صورت نمونه آنها از دانش آموزان دبیرستانی بوده است و علاوه بر آن چهار گروه مطالعاتی داشته اند که یک گروه آن نیز کسانی بوده که از اینترنت هیچ استفاده ای نکرده بودند شاید تفاوت در این قسمت از نتایج،مقداری ناشی از تفاوت سنی و تفاوت تقسیم بندی گروهها باشد. همچنین با نتایج تحقیق کریستوفر وهمکارانش(۲۰۰۰م) که در مورد نوجوانان (کاربران کم ،‌متوسط و زیاد اینترنت) انجام گرفته است همسو می باشد.که تفاوت معنی داری در نمرات انزوای اجتماعی کاربران کم و زیاد اینترنت مشاهده گردیده بود.

نکته قابل توجه در این تحقیق این است که اگر چه تفاوت معنی داری در نمرات انزوای اجتماعی گروههای در معرض خطر اعتیاد به اینترنت و گروههای معتاد به اینترنت مشاهده گردید یا به عبارتی نمرات انزوای اجتماعی کاربران در معرض خطر مانندکاربران معمولی اینترنت بوده است،‌اما با توجه به احتمال گسترش استفاده این افراد از اینترنت احتمال پیوستن این گروه به معتادان اینترنت در آینده نزدیک در صورت عدم کنترل میزان استفاده از آن وعدم آموزش روشهای پیشگیری از این آسیب به جوانان و نوجوانان وجود دارد. و لذا موقعیت نمرات این افراد را در این زمینه نمی توان ثابت فرض کرد.

در این تحقیق همچنین رشته های مختلف تحصیلی افراد شرکت کننده در این تحقیق از نظر میزان استفاده از اینترنت مورد مقایسه قرار گرفتند که هیچ تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد (F=۲/۵۶۳). همچنین نمرات انزوای اجتماعی دانشجویان دختر و پسر نیز مورد مقایسه قرار گرفت(t=۱/۱۱,df=۴۸۹). که تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

منبع[ویرایش]

[۱]

Effects of ICT on the youth: A study about the relationship between internet usage and social isolation among Iranian students