پرش به محتوا

آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بروی سرمایه اجتماعی در جوامع بومی کانادا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پژوهش‌های روانشناسی در زمینه تاثیر محتوای وب تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بروی سرمایه اجتماعی در جوامع بومی کانادا تأثیرات مثبت فناوری
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بروی سرمایه اجتماعی در جوامع بومی کانادا

Impact of Information and Communication Technology on Social Capital in Aboriginal Communities in Canada

خلاصه کلی: در کانادا، در چند سال اخیر شاهد رشد فزاینده و مهمی نسبت به فرصت¬های فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص در رابطه با امکانات آنلاین، بوده¬ایم. شمار متفاوتی از جوامع بومی به عنوان بخشی از این فرآیند قرار گرفته¬اند. در اینجا تجربیات متعددی وجود دارد که بیانگر رشدی در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات می¬باشد که پدیدآورنده یک تأثیر مهم بروی اجتماع و اقتصاد می باشد. دانشمندان اشاره به این دارند که شبکه¬های اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات یک دسترسی عظیم به سرویس¬های موثر را فراهم می¬آورد همانند آموزش، تربیت و مراقبت¬های بهداشتی و افزایش سایر ظرفیت-های اجتماع. دسترس¬های افزایش یافته به اطلاعات، باعث توسعه قابلیت اجتماع برای ایجاد فعل و انفعالاتی موثر با سایر سازمان¬ها همانند دولت¬ها، کانال¬های تجاری و سایر واحدهای مدیریتی، می¬شود. در سال¬های اخیر، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از نظریه¬های مربوطه برای اندازه¬گیری تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مطرح شده است، با این حال همچنان این موضوع که فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه بروی جوامع تأثیر مثبت یا منفی می¬گذارند، ناشناخته باقی مانده است. یک فهم رایجی که در میان دانشمندان اجتماعی مطرح می¬باشد این است که، سرمایه اجتماعی یک منبع ترکیبی وابسته از عناصر و المان¬های متفاوت و در عین حال قابل ملاحظه¬ای می¬باشند، همچون شبکه¬های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، ارزش¬ها، اعتماد و منابع فیزیکی به اشتراک گذاشته شده. سرمایه اجتماعی اساسا، بعنوان یک مشخصه تجمعی درنظر گرفته می¬شود که، می تواند در مشخص سازی یک سیستم اجتماعی بکارگرفته شود. متدولوژی که مدنظر واقع شده است، سعی در یافتن چگونگی امکان تأثیرگذاری فناروی اطلاعات و ارتباطات بروی جوامع بومی و بالاخص ارتباطی که با سرمایه اجتماعی وجود دارد، خواهد داشت. در بررسی¬هایی که در جوامع امریکایی صورت پذیرفت و نه بصورت الزامی در ارتباط با جوامع بومی کانادا قرار داشت، می توان سه طیف اصلی از این جوامع را بیان نمود که عبارتند از:

  • ICT including: Bonding Social Capital
  • Bridging Social Capital
  • Linking Social Capital

فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بومی، اگرچه در یک سراشبی سریع از تغییرات قرار دارد، ولیکن هنوز هم نسبتا به عنوان یک پدیده نوظهور در توسعه¬های اخیر مطرح می¬باشد. مقدمه و حضور اینترنت در عرصه فناوری اطلاعات، شروعی بود که می توان انتظار یک تأثیر مهم از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جوامع و به طبع در سرتاسر جوامع کانادا را، داشت. نبایستی فراموش کنیم که، تأثیری دورنمای یک جامعه موجود می تواند هم بصورت مثبت و هم بصورت منفی تداعی مفهوم کند. مسئله اصلی که بایستی در نظر داشت این است که، فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل به یک ابزاری خواهد شد که منتج به افزایش زندگی قشر بومی خواهد شد. خط مشی¬ها و سیاست¬هایی نیز در این حوزه شکل گرفته است، اولین مسئله کلیدی بحث زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که بایستی به درستی درنظر گرفته شود و دومین مسئله ¬مرکزی دیگری که بایستی بدان پرداخت بحث سرمایه¬گذاری اجتماعی و اقتصاد اجتماعی می¬باشد، که در این حوزه میتوان با نقش راهبردی و موثر مدیریت در حوزه¬های دولتی به درستی به این مسائل پرداخت. در نهایت بایستی به این مورد اشاره داشت که، فناوری اطلاعات و ارتباطات ذاتا حول محوریت روابط در سطوح مختلف مطرح می¬باشد و نمیتوان لزوما آنرا در حوزه فناوری و تکنولوژی دانست، که این روابط خود نیز در سطوح انجمنی و یا بصورت کلان¬تر اجتماعی مطرح می¬باشد.

منبع: Javier Mignone and Heather Henley, Impact of Information and Communication Technology on Social Capital in Aboriginal Communities in Canada,Journal of Information, Information Technology, and Organizations Volume 4, 2009