پرش به محتوا

آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/اندام انسان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
واژه ایتالیایی تلفظ و معادل فارسی
il piede ایل پیاِدِ: پا
il dito ایل دیتُ: انگشت
la lingua لَ لینگواَ: زبان
il dito del piede ایل دیتُ دِل پیاِدِ: انگشت پا
la spalla لَسپَلَّ: شانه
il muscolo ایل موسکُلُ: ماهیچه
il nervo ایل نِروُ: عصب
la vena لَ وِنَ: سیاهرگ
la costola لَ کُستُلَ: دنده
il dorso ایل دُرسُ: پشت، کمر
l'orecchio لُرِکّساُ: گوش
l'occhio لُکّیاُ: چشم
i reni ی رِنی: کلیه ها
ll naso یل نَزُ: بینی
il collo یل کُلُّ: گردن
la bocca لَ بُکَّ: دهان
l'ostomaco لُستُمَکُ: معده
il polmone ایل پُلمُنِ: ریه، شش
il fegato یل فِگَتُ: کبد
il ginocchio یل جینیئُکّیاُ: زانو
la mascella لَ مَشِلَّ: فک، آرواره
la pelle لَ پِلِّ: پوست
la testa لَ تِستَ: سر
il cuore ایل کواُرِ: قلب
la mano لَ مَنُ: دست
la gola لَ گُلَ: گلو
la faccia لَ فَچَّ: صورت
il braccio ایل برَچُّ: دست (از شانه تا مچ) بازو
la gamba لَ گَمبَ: پا
il petto ایل پِتُّ: سینه، پستان
i genitali ای جِنیتَلی: اندام های تناسلی
il pollice ایل پُلّیچِ: انگشت شست
la coscia لَ کُشَ: ران
l'osso لُسُّ: استخوان
la cassa لَ کَسَّ: قفسه سینه، سینه