پرش به محتوا

آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/خیابان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ایتالیایی تلفظ و معنای فارسی
va avanti, vai diretto وَ اَوَنتی وَی دیرِئِتُّ: مستقیم برو
opposto, dietro اُپُّستُ، دیِترُ: مقابل یا روبرو، عقب
vicino, accanto, dopo ویچینُ، اَکَّنتُ، دُپُ: بغل، جنب، پس از
nord, sud,est,vest نُرد، سود، اِست، وِست: شمال، جنوب، شرق، غرب
avete sbagliato la strada اَوِتِ سبَلیئَتُ لَ استرَدَ: راه اشتباهی آمدید
è i'autostrada اِ ایئَوتُسترَدَ: آیا اتوبان است؟
quanto dura a piedi کوئَنتُ دورَ اَ پیئِدی: پیاده چقدر طول می کشد؟
quanto dura con l'automolie کوئَنتُ دورَ کُن لَاوتُمُلیاِ: با اتومبیل چقدر طول می کشد؟
dove va questa strada دُوِ وَ کوئِستَ استرَدَ: این جاده به کجا می رود؟
voi andate al primo l'incrocio وُای اَندَتِ اَل پریمُ لینکرُچُ: شما به اولین تقاطع بروید
svoltare سوُلتَرِ: تغییر مسیر دادن
alla curva girate a destra اَلَّ کوروَ جیرَتِ اَ دِسترَ: سرپیچ به دست راست بپیچید
è senso unico quella strada اِ سِنسُ اونیکُ کوئِلَّ استرَدَ: آن خیابان یک طرفه است
svolta sinistra al semaforo سوُلتَ سینیسترَ اَل سِمَفُرُ: از چراغ راهنمایی به سمت چپ بپیچید
voi dovete tornare verso destra وُی دُوِتِ تُرنَرِ وِرسُ دِسترَ: شما باید به طرف راست برگردید
il parcheggio ایل پَرکِجُّ: پارکینگ
il responsabile del parcheggio ایل رِسپُدسَبیلِ دِل پَرکِجُّ: مامور پارکینگ
passante پَسَّنتِ: عابر
marciapiede مَرچَپیئِدِ: پیاده رو
smontare اسمُنتَرِ: پیاده شدن
autista اَاوتیستَ: راننده
impasse اسمپَسِّ: بن بست
asfaltare اَسفَلتَرِ: آسفالت
traffico ترَفّیکُ: ترافیک
dirigente دیریکوئِنتِ: خط کشی
sentiero سِنتیئِرُ: راه، جاده