پرش به محتوا

آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/موسیقی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ایتالیایی تلفظ و معنای فارسی
una tromba اونَ ترُمبَ: ترومپت
violino ویئُلینُ: ویلون
un pianoforte اون پیئَنُفُرتِ: پیانو
un flauto dolce اون فلَاوتُ دُلچِ: فلوت
una classe di musica اونَ کلَسِّ دی موزیکَ: کلاس موسیقی
ballo بَلُّ: رقص
concerto کُنچِرتُ: کنسرت
conduttore کُندوتُّرِ: رهبر موزیک
opera اُپِرَ: اُپرا
il film ایل فیلم: فیلم
poeta پُئِتَ: شاعر
la radio لَ رَدیاُ: رادیو
la televisione لَ تِلِویزیئُنِ: تلویزیون
il teatro dell'opera ایل تِئَترُ دِلُّپِرَ: سالن اپرا
il cinema ایل چینِمَ: سینما
il teatro ایل تِئَترُ: تئاتر
l'arte لَرتِ: هنر
l'artista لَرتیستَ: هنرمند
il balletto ایل بَلِّتُّ: باله
il registratore a cassette ایل رِجیسترَتُرِ اَ کَسِّتِّ: ضبط صوت، دستگاه ضبط صوت
la cuffia لَ کوفّیاَ: گوشی (هدفن)
altoparlante اَلتُپَرلَنتِ: بلندگو
giradischi جیرَدیسکی: گرامافون
autoradio اَاوتُرَدیاُ: رادیوی اتومبیل
il radio portabile ایل رَدیاُ پُرتَبیلِ: رادیو دستی
la cassetta vergine لَ کَسِّتَّ وِرجینِ: نوار (خالی)
compact disk کُمپَکت دیسک: دیسک فشرده، دیسک نوری
video cassetta ویدِاُ کَسِّتَّ: نوار ویدئو
la musica leggera لَ موزیکَ لِجِّرَ: موسیقی آرام (سبک) پاپ
strumentale استرومِنتَلِ: موسیقی سازی
la musica orchestrale لَ موزیکَ اُرکِسترَلِ: موسیقی ارکستری
la musica pop لَ موزیکَ پُپ: موسیقی پاپ
la musica popolare لَ موزیکَ پُپُلَرِ: موسیقی محلی
?quando si comincia il cinema کواَنتُ سی کُمینچَ ایل چینِمَ: چه وقت سینما شروع می شود؟
?quanto dura il film کواَنتُ دورَ ایل فیلم: فیلم چه مدت طول می کشد؟
?dove la biglietteria دُوِ لَ بیلیئِتِّریاَ: باجه فروش بلیط کجاست؟
?che film c'e stasera al cinema کِ فیلم چِ استَزِرَ اَل چینِمَ: امشب سینما چه فیلمی نشان می دهد؟
?al teatro che c"e اَل تِئَترُ کِ چِ: در تئاتر چه نمایشی اجرا می شود؟
?che tipo di spettacolo e کِ تیپُ دی اسپِتَّکُلُ: آن چه نوع نمایشی است؟
?di chi l'opera دی کی لُپِرَ: این اپرا اثر کیست؟
la commedia لَ کُمِّدیاَ: کمدی، نمایش یا فیلم خنده دار
(buon) il film (بوئُن) ایل فیلم: فیلم (خوب
il film musicale ایل فیلم موزیکَلِ: فیلم موزیکال
?chi ci partecipa کی چی پَرتِچیپَ: چه کسی بازی می کند؟
?chi è rigista di quello کی اِ ریجیستَ دی کوئِلُّ: کارگردان آن کیست؟
آهنگ ایتالیایی معنای فارسی
Nessuno Neffa نِسّونُ «هیچکس» از نِفَّ
C'è una strada per andare یه جاده واسه رفتن هست
dove l'odio non c'è جایی که نفرت نیست
senza muri ne paure (جایی) بدون دیوار و ترس
senza più bandiere sù di noi بدون پرچمی رو سرمون
Quì non c'è nessuno che vuole این جا کسی نیست که بخاد
sentirti gridare più forte جیغای بلندتو بشنوه
quì non c'è nessuno che vuole این جا کسی نیست که بخاد
vederti volare nella notte پروازتو تو شب ببینه
Solo un passo nel futuro فقط یه قدم تو آینده
per sentire com'è واسه حس این که چطوریه
non è tempo di fuggire وقت فرار نیست
tempo di tornare a vivere وقت بازگشت به زندگیه...
Meglio che non dici a nessuno بهتره که به هیشکی نگی
infondo ancora stai sperando در نهایت هنوز، امیدواری
meglio che non alzi la voce بهتره که صداتو بلند نکنی
se rompi il silenzo اگه سکوتو بشکنی
cantando آواز بخونی
e ti troverai خودتو پیدا می کنی
nell'istante in cui درست تو لحظه ای که
ogni sguardo sarà هر نگاهی
spento e gelido خاموش و سرد میشه
e ti sembrerà che davvero tu و کاملا به نظرت میاد که
sbagli sognando تو خواب و خیال اشتباه کردی
Contromano tu تو جهت مخالفی
c'è una sola direzione فقط یه راه وجود داره
per uscire da quì واسه بیرون رفتن از این جا
ed arrendersi تسلیم شدن
incondizionatamente all'amore بی قید و شرط به عشق
e dire di si و گفتن بله...
Importante Paolo Meneguzzi ایمپُرتَنتَ از پَئُلُ مِنِگوتسّی
La mia vita l'ho scelta da me خودم زندگیمو انتخاب کردم
tutto il resto è un mare di perchè الباقی همه دریایی از چراهاست
le parole non bastano più کلمات دیگه کافی نیست
ho bisogno di sentire di amare e di soffrire نیاز دارم عشق و درد کشیدنو حس کنم
che cosa c'è nella mia mente, io proprio non lo so چی تو کله امه، واقعا نمی دونم
ma voglio vivere il presente اما در حال حاضر میخام زندگی کنم
Mi concentrerò con le mie forze تموم نیروهامو جمع می کنم
fino ai sogni miei arriverò تا به رویاهام برسم
non mi tradirò به خودم خیانت نمی کنم
non c'è una cosa più importante چیز مهمتری وجود نداره
La mia vita è un treno che va زندگی من قطاریه که میره
attraversa i sogni e la realtà از رویاها و واقعیتها رد میشه
rischio tutto e questo lo so همه اشو ریسک می کنم و اینو می دونم
ma se vinco sono fuoco اما اگه ببرم (مثل) آتیش میشم
se perdo ci rigioco و اگه ببازم دوباره بازی می کنم
deciso a sbatterci la testa oltre i limiti مصمم سر بزنم، آن سوی محدودیتا
perchè questa è la mia festa چون این جشن منه...
Chiudi gli occhi e viaggia con me چشماتو ببند و با من سفر کن
nel mio cuore c'è un posto anche per te تو قلبم یه جایی هم واسه تو هست
chiudi gli occhi ti porto con me چشماتو ببند، با خودم می برمت
perchè mai devi pensare چون هیچ وقت نباید فکر کنی
che tu non sia importante که تو مهم نیستی...