آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/نمادها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ایتالیایی تلفظ و معنای فارسی
A.C: Avanti Cristo اَوَنتی کریستُ: قبل از میلاد مسیح
A.D: Anno Domini اَنُّ دُمینی: بعد از میلاد مسیح
Au: Oro اُرُ: طلا
BCI: Banca Comerciale Italiana بَنکَ کُمِرچَلِ ایتَلیئَنَ: بانک تجاری ایتالیا
CC: Carabiniere کَرَبینیئِرِ: ژاندارم
CIF: Centro Italiano Femminile چِنترُ ایتَلیئَنُ فِمّینیلِ: انجمن زنان ایتالیا
cm: centimetro چِنتیمِترُ: سانتیمتر
DC: Dopo Cristo دُپُ کریستُ: بعد از میلاد مسیح
Dott: Dottore دُتُّرِ: دکتر
FIT: Federazione Italiana Per Tennis فِدِرَتسیئُنِ ایتَلیئَنُ پِر تِنّیس: فدراسیون تنیس ایتالیا
GC: Gesu Cristo جِزو کریستُ: عیسی مسیح
Kg: kilogramma کیلُگرَمَّ: کیلوگرم
max: massimo مَسّیمُ: بیشترین
No: Nord نُرد: شمال
Pe: Per esempio پِر اِزِمپیاُ: برای مثال
Prof: Proffessore پرُفِّسُّرِ: استاد
s: secondo سِکُندُ: دوم
Sab: Sabato سَبَتُ: شنبه
Sig: Signore سینیئُرِ: آقا
Sig.a Signora سینیئُرَ: خانم
T: Terra تِرَّ: خاک
Tel: Telefono تِلِفُنُ: تلفن
TV: Televisione تِلِویزیئُنِ: تلویزیون