آموزش زبان چینی/اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
 • 0: 〇 (零): líng
 • 1: 一 (壹) yī
 • 2: 二 (Traditional:貳) èr
 • 3: 三 (Traditional:叁) sān
 • 4: 四 (肆) sì
 • 5: 五 (伍) wǔ
 • 6: 六 (陸) liù
 • 7: 七 (柒) qī
 • 8: 八 (捌) bā
 • 9: 九 (玖) jiǔ
 • 10: 十 (拾) shí
 • 100: 百 (佰) bǎi
 • 1,000: 千 (仟) qiān
 • 10,000: 万 (萬) wàn (1'0000)
 • 100,000: 十万 (萬) shíwàn (10'0000)
 • 1,000,000: 一百万 (萬) yībǎi wàn (100'0000)
 • 100,000,000: Traditional 一亿 (億) yīyì (1'0000'0000)
 • 1,000,000,000,000: 一兆 yīzhào (1'0000'0000'0000)