آموزش زبان گیلکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

آموزش زبان گیلکی

آموزش کامل زبان گیلکی یکی از کتاب‌های ویکی‌کتاب است که برای آموزش این زبان تهیه شده است.

مناطق کاسپینی زبان
گستره زبان‌های کاسپینی در ایران

ورود