الگو:شعر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این الگو برای نمایش اشعار به کار می‌رود.

کاربرد

قبل از بیت‌های شعر باید از الگوی {{شعر}} استفاده کنید.برای هر بیت از شعر به صورت زیر از الگوی ب (مخفف بیت) استفاده کنید:

{{ب|بیت اول|بیت دوم}}

در پایان شعر نیز باید از الگوی {{پایان شعر}} استفاده کنید.

مثال

دستورات زیر:

{{شعر}}
{{ب|دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند|و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند}}
{{پایان شعر}}

چنین نتیجه می‌دهد:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند