بازاریابی/ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ '
بازاریابی


ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ:

۱- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ

۲- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎ

۳- ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

۴- ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ

۵- ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭ ﻃﻮﺭﯼ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ[ویرایش]

ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ.ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﺮﺩﻩ، ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﯿﻢ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ،ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪ[ویرایش]

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ ﺩﺭ ﺩﻭﺑﯽ ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ[ویرایش]

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ :

۱- ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ

۲- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

۳- ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ.

ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎ[ویرایش]

ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﯾﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﮐﺮﺩ:

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ[ویرایش]

ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ، ﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ[ویرایش]

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮﻩ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.

تجزیه و تحلیل دﺍده‌ها[ویرایش]

محقق کار خود رﺍ ﺍز تهیه جدول ﺁغاز می‌کند. پاسخ‌ها رﺍ مورد دقت قرﺍر دﺍده، خلاصه ﺍی ﺍز ﺁن‌ها تهیه می‌کند. سپس با ﺍستفده ﺍز ﺍنوﺍع خاصی ﺍز نرم ﺍفزﺍر(ﺍگر دﺍده‌ها در کامپیوتر ثبت شده باشد)، ﺁن‌ها رﺍ مورد تجزیه و تحلیل قرﺍر می‌دهد. پس ﺍز تجزیه و تحلیل نتایج، مدیرﺍن بازﺍریابی ﺍز ﺍستنتاج ﺁماری ﺍستفاده می‌کنند؛ یعنی روش‌هایی که می توﺍن با ﺍستفاده ﺍز ﺁن‌ها به صورت ﺁماری دور بودن دﺍده‌ها رﺍ ﺍز میانگین یا نزدیک بودن ﺁن‌ها رﺍ به میانگین نشان دﺍد. ﺍلبته ﺍز نوعی قضاوت به ﺍصطلاح شهودی هم ﺍستفاده می‌شود.

نحوه ﺍرﺍئه نتیجه تحقیق: نتیجه تحقیق باید به صورتی خلاصه و در عین حال قابل درک و وﺍضح باشد، ﺍعم ﺍز ﺍین که به صورت کتبی یا شفاهی ﺍرﺍئه شود. گزﺍرش باید علاوه بر نتایج تحقیق، مشتمل بر پیشنهادهایی مشخص به مدیر سازمان باشد تا وی بتوﺍند تصمیمات ﻻزم رﺍ ﺍتخاذ کند.