برنامه‌نویسی دلفی/متغیرها و ثابت‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

متغیرها بخش جدایی‌ناپذیر زبان برنامه‌نویسی هستند. در دلفی برای نشان دادن متغیرها از var استفاده می‌شود.

مثال

function foo()
var
    var1: integer;
    var2: integer;

begin
// Some instructions
end;