پرش به محتوا

ترجمه دوم - بخش دوم - فصل چهارده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
Travel Warning هشدار:

این صفحه مربوط به یک کتاب در حال گردآوری است. بدون هماهنگی مدیران به هیچ عنوان تغییری در این صفحه ایجاد نکنید. در صورتی که تغییری در این صفحه ایجاد کنید یک خرابکار محسوب می‌شوید و با شما برخورد خواهد شد

مورد کاوی 3 : یادگیرنده ها به عنوان طراح


در سال 1993 از من براي همكاري در يك پروژه تحقيقاتي دعوت بعمل آمد که ببینیم آیا یک راهکار مفید بر اساس حل مسئله ، برای تدریس درس معماری، به اندازه روش مرسوم سخنراني سودمند و قابل استفاده مي باشد . اعتبار سنجي روش تدريس براي به رسميت شناختن آن به صورت حرفه اي بسيار مهم است و يك مطالعه كنترل شده براي ايجاد آن لازم و ضروري است. با اولين اختياري كه به ما داده شد ما كلاس را به دو بخش تقسيم كرديم. نيمي از كلاس مي توانست درس را بصورت سخنرانی بردارد و نيمه ديگر مي توانستند به صورت جمعي در لابراتوار كامپيوتر كار كنند. خوشبختانه گروه معماري نظر من را در مورد اينكه پاراديم علمي neo بيش از 10 سال است كه اعتبارش را از دست داده و ديگر روشها به همان اندازه قوي و معتبرند كه مي توانند اين دروه تحصيلي جديد را قانوني و معتبر سازند پذيرفتند. من پيشنهاد دادم كه چرا ما از روش تحقيق عملي (اقدام پژوهي) استفاده نكنيم كه در ساير رشته ها هم به صورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته و پذيرفته شده است. بنابراين من براي حل مشكلاتم به پروژه جهت دادم. ما واحد درسي سيستم ساختمان سازي (Building System) را انتخاب كرديم كه مسائلي مربوط به مصالح ساختماني نگهداري و مديريت آنها را پوشش مي دهد. براي دانشجوياني كه به صورت گروهي بر روي موارد حقيقي (Real Life) كار مي كردند لازم بود كه يك مدل سه بعدي كامپيوتري از ساختمان ها را بسازند. آنها احتياج به يك نرم افزار مدل سازي بسيار پيچيده و پيشرفته كه روي ايستگاه كاري SGI بود و ساختار آن در هنك كنگ موجود بود داشتند. آخرين ارائه آنها يك گزارش چند رسانه اي براي توضيح اين موضوع به ديگران بود. بعد سعي كرديم كه همه مسائل مربوط به داده ها را از طريق بازخور ويرايش كنيم.ما براي اين كار به صورت مخفيانه و مجزا دروبين هائي را در محل كارو در صفحه نمايش كامپيوتر هردو گروه و در زماني كه مشغول به كار بودند , قرار داديم.ما به صورت مرتب با دانشجويان به صورت انفرادي و گروهي مصاحبه كرديم و از آنها آزمونهاي استاندارد گرفتيم و از آنها خواستيم درك و مفهومي كه از اين پروژه دارند را به صورت يك دياگرام يا نقشه در آورند .ما يك مقياس گذاري چند بعدي را از طريق شبكه هاي پيشرو توليد كرديم و به صورت سيستماتيك طرح ها و يادداشتهاي آنها را جمع آوري نموديم. همچنين ما بازخورها را براي 2 گروه پرسنل آموزش و دانشجويان برطبق روش اقدام پژوهي (مدل مارپيچ) تهيه كرديم.(عمل > مشاهد > بازخور > عمل > غيره)


شكل 1 : دياگرامي از سيستم مشاهده ويدئويي


داده ها: مدل ذهني

در مرحله اول اين پروژه مشخص شد كه بسياري از دانشجويان با تجسم رابطه بين فايلهايشان و ايستگاههاي كاري و سرور مشكل دارند.ما از آنها خواستيم كه تصويري از روابط را ترسيم كنند و نشان دهند كه محل قرار گرفتن فايلهايشان در رابطه با ترمينال خود و افراد ديگر كجاست .سرور LAN (شبكه آزمايشگاه معماري) و SGI هر كدام در يك دفتر تكنسين قرار دارد. شكل2: چهار فرم از اين مدل را نشان مي دهد (Mental Model) و شكل a2 : نشان دهنده يك مدل عالي و دقيق و معقول از ساختار اين فايلها است كه توسط يكي از ليدرها تهيه شده و نمايانگر اين است كه اين خانم يك تصوير واضح از اينكه چگونه اين فايلها در سرورها سازمان دهي شده بودند دارد. شكلb2: سبك معماري را با كشيدن 5 ايستگاه كاري و لينكهاي ميان آنها نشان مي دهد. اگر بخواهيم شبكه پنهان كامپيوتر را توصيف كنيم شبيه به ساختار زير زميني بامبو ميباشد. شكل c2: تصويري از صفحه نمايش SGI مي باشد زماني كه دانشجو براي اولين بار از آن استفاده كرده است. و شكل d2: يك تلاش عجيب براي نشان دادن كامپيوتر شبيه انسان است و اينطور نمايش داده كه شبيه مغز انسان است و با گذاشتن چشم آن را تكميل كرده است.

داده : شبكه هاي پيشتاز (راهياب)

يك روش كم و بيش تكراري براي آزمون تئوريها برگرفته شده از كيفيت داده ها اين است كه آنها را براي استفاده از ابزارهائي مانند مقياس گراي چند بعدي به دانشجويان بازخور كنيم.شكل 3 مقايسه شبكه پيشرو را با ذكر مثال نشان مي دهد كه برگرفته ار آزمون ارتباط معناي است. درآن از افراد خواسته شده كه با توجه به موضوع و روابط واژه ها , آنها را به گونه اي مرتب كنند كه هر جفت داراي هويت معني داري در ارتباط با موضوع باشدو نتيجه ارائه يك گرافيك از موضوعات نقشه مفهومي براي 11 اصطلاح است. مقايس گذاري چند بعدي و PFNets تكنيكهاي خيلي رايجي هستند كه از آنها بيشتر در تحقيقات بازار استفاده مي شود تا در تحقيقات آموزشي. اما به خصوص زماني كه مامصاحبه هر يك از دانشجويان را مبني بر اينكه خواهان توضيح و تفسير بيشتر نتيجه شبكه بودن را پيگيري كرديم اين موضوع با يك ابزار با ارزش تبديل شد (براي توضيحات بيشتر از PFNets به Schvaneveldt (1990) مراجعه كنيد) 11 مفهوم مقايسه شده شامل : من , گروه من, كامپيوتر , نر افزار, ارائه , محاسبه , مدل سازي , خلاقيت , تحقيق, يادگيري و حافظه بود.دانشجويان اين كلمات را بر اساس ارتباط شان با موضوع با هم تركيب و مرتب و جفت كردن (كه از تركيب 11 كلمه 55 جفت به وجود آمد) . نرم افزار استفاده شده براي توليد شبكه KNOT بود.اين مفاهيم به صورت 4 الگو نشان داده شده است . در a3 تمام اين مفاهيم داراي رابطه يكسانند .متصل كردن يك كلمه به كلمه ديگر يك رويكرد بيش از اندازه بزرگ و عميق است .(يك كار بسيار زيركانه) امام بسياري از دانشجويان توانائي تركيب كردن آنها را همانند ذهن اين دختر ندارند. در b3 همه چيز مرتبط با يك مفهوم مركزي در مورد رشته كامپيوتر است.c3 نشان دهنده يك ساختار خوب از الگو ي شاخه اي است كه در آن مفاهيم شخصي من , آموختن, خلاقيت و ... از ميان مفاهيم ارائه شده به مفاهيم كامپيوتر متصل مي شوند. d3 براي يك دانشجو است كه اغلب روش هاي رسيدن به يادگيري را ارائه داده و تنها لينك مفهوم در اينجا حافظه است و توجه داشته باشيد كه پژوهش بيشترين فاصله را تا يادگيري دارد. (Hart, 1996)

شكل شماره 2: تصورات ذهني از ساختار شبكه

يادداشت : Ellul (1964) تكنولوژي را بر مبني توانائي انجام كار به 2 كلاس تقسيم كرد . ماشينهائي كه براي ما كار مي كنند و ابزارهائي كه ما با هر يك از آنها كار انجام مي دهيم.اهرم , ساعت , خلبان و خودكار اينها ماشين هائي هستند كه براي ما كار مي كنند . مداد , بيلچه , ميكروسكپ , دروبين , خط كش نياز دارند ما با آنها كار كنيم آنها بدون دخالت و مشاركت ما كار كوچكي انجام مي دهند " (16p. ) در اين گروه, توسعه در s60 , واژه پرداز لغات , بسته CAD و پايگاه داده ها را مي توان به اين گروه اضافه كنيم. " " ماشين ها كه ما با هر كدام از آنها كار مي كنيم" تماما مرتبط با محيط يادگيري اين مبحث درسي هستند . براي اين گروه از ماشين ها " برخلاف آنهائي كه براي ما كار مي كنند" توانائي مشاركت و نتيجه خوب در هر كار بستيگي به تفهيم مشاركت و تلاش و سعي مشترك دارد. (Salomon, Perkins, & Globerson, 1991) در اين درسهاي كامپيوتر , ابزارهاي شناختي براي هر دو گروه دانشجويان هستند."همه آنها كه مدل D3 را ساختند و هم محققان كه به آناليزداده و تست نظريه ها مي پردازند."

تجزيه و تحليل داده:

داده های غنی اما ساختار نیافته ای از این تحقیق گرد آوری شده و با ابزار NUD*IST که یک ابزار پيشرفته و پيچيده پژوهشي است مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت . این وسیله توسط Lynn and Tom Richards در دانشگاه LaTrobe در ملبورن توسعه يافت . سیکل این پروسه به صورت: طبقه بندی داده ها اول توسط یک راهکار تئوری توسعه یافته سپس به بخش تحقيقات متدولوژی ما بر گردانيده شده و توسط يك فرايند تكرار شونده تصحيح و پيشرفته تر می شود. این فرایند با کمک ابزار NUD*IST مدیریت شد .

شكل 3: مثال PFNets

این پروژه برای مدت 18 ماه به طول انجامید . جاي تعجب نيست زماني كه ما تفاوت معني داري نسبت به نتيجه درس به روش سخنراني با روش پروژه اي احساس نكرديم اگر چه اين همان چيزي بود كه افراد مي خواستند رسما آن را بشنوند . ما نتيجه گرفتيم كه اين واحد (مبحث) روش قابل توجهي روي روش سخنراني (روش تئوري) بود و نشان مي دهد كه:

• برنامه آموزشی کامپیوتر محور که بر اساس نقطه ضعف های علمی برنامه ریزی میشوند باعث ترویج یک رویکرد عمیق در مباحث آموزشی شد • دانشجویان وضعیت طبیعی کارها را با ارزش توصیف کردند • برای بیشتر دانشجویان موفق ، سیستم کامپیوتر یک ابزار ادارکی- شناختی بود که بصورت آگاهانه با آن سر رو کار داشتند . • و خروجی ها(پروژه ها) پیشرفت ساختارهای پیچیده شناختی را ثابت کردند.

همچنین میتوانیم به جنبه های یادگیری که نیاز به تقویت بیشتری دارد اشاره کنیم: • فراشناخت • شناخت پراکنده • دانش های مفهومی

یادداشت: علم و هنر

آیزاک اسیموف در سری رمان های بی نظیر خود به نام بنیاد، از دانش بسیار بی انتها و ارزشمندی به اسم روانشناسی تاریخ نام برد که از روش های آماری برای پیش بینی آینده در میان سیارات و کهکشان ها در صدها سال آینده استفاده می کردند. در میان این کتاب ها و رمان ها، داستان روایتی بسیار خوب و روان داشت اما در قسمت های آخر مشخص می شد که در میان این همه اطلاعات و ارقام، شاعران و متفکران و فلاسفه ای بودند که توانایی به سرانجام رسانیدن موضوعی یا تفکری را در پشت صحنه داشتند و آنجا که ریاضیات و روانشناسی قدرتشان به هم نمی رسید وارد عمل می شدند.

تئوری: برای آزمایش از داده استفاده کنید

اگر هدف علم توصیف جهان است، این وظیفه شاعران و فلاسفه ( و محققان شایسته ) است که به ما کمک کنند تا جهان را شفاف تر و واضح تر ببینیم - و بیشتر قدردان پیچیدگیهای محیط زیست باشیم .

  "و آخر همه اکتشافات هایمان به جايي كه براي اولين بار از آنجا  آغاز كرده ايم خواهیم رسید و انگار که اولین بار است که با آن مکان برخورد میکنیم."

(T.S.Eliot "Four Quartets" Little Gidding)