ترجمه عامل‌های انسانی در فناوری اطلاعات/ترجمه سوم - بخش اول - فصل نه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
Travel Warning هشدار:

این صفحه مربوط به یک کتاب در حال گردآوری است. بدون هماهنگی مدیران به هیچ عنوان تغییری در این صفحه ایجاد نکنید. در صورتی که تغییری در این صفحه ایجاد کنید یک خرابکار محسوب می‌شوید و با شما برخورد خواهد شد

فصل 9 راستی و درستی در قابلیت - مقدمه طراحان " چیزهایی که ما را باهوش تر می سازند" مدرن ) نرمن 3991 (، با وظیفه بسیار پیچیده ای روبرو هستند که بر صادق بودن ابزارها تاکید دارد. نکته مهم در طراحی درک قابلیت واقعی مصنوعات می باشد. با نظر به قابلیت به عنوان عملکرد ارتباطی بین طراح و کاربر، ما می توانیم معیارها را برای طراحی ابزار صادق ، گسترش دهیم. یکی از آن معیارها را می توان " درستی و راستی قابلیت " معرفی کرد. به طور ذاتی، درستی قابلیت به این معنی است که یک ابزار درست بگوید، حقیقت کامل، و هیچ چیز غیراز ظرفیت های حقیقی ای که دارد، نگوید. ابزاری نمی تواند کمک کند مگر اینکه تا حدی حقیقت بگوید. همیشه بوسیله سازندگانش ) و کاربرانش ( به عنوان ابزاری که قابلیت انجام دادن کاری دارد، ارائه می شود. اما در حدی درستی قابلیت خواهد داشت که تا حدودی قابلیت مورد درخواست کاربر را نشان دهد وقابلیت های آن بوسیله مقداری مشخص شود و یا اینکه هیچ توانشی آن قابلیت را نشان ندهد. همچنین گسترش یک تئوری ای که یک ابزار به چه چیز نیاز دارد تا اینکه در ارتباط با آسان سازی کار طراح ابزارهای صادق حقیقت مدار باشد. - قابلیت ها و ابزارهای حقیقت مدار تئوری طراحی مدرن برای ابزارهای شناختی، تحت تاثیر شدید ایده درستی قابلیت قرار دارد. اینها می توانند به عنوان قابلیت های یک شی طبیعی یا مصنوعی که بیان گر چطور مصرف کردن آنها می باشد، شناخته .) شوند.)گیبسون 3999 ، نرمن 3911 گرچه ایده درستی قابلیت یک نظریه قوی می باشد، ما نشان خواهیم داد که به اندازه کافی برای طراحی ابزار درست و حقیقت مدار قوی نیست. به هر حال ما نشان می دهیم که یک راه طبیعی برای ترجمه حقیقت مداری در مصنوعات وجود دارد که به ما اجازه می دهد تا در طراحی ابزار شناختی صادق، نفوذ کنیم. اساس نظریه قابلیت ، نقشی است که کاربریک شی دارد. یک در ممکن است قادر به باز شدن و بسته شده باشد، ولی تنها اگر یک عامل با قدرت بازکردن و بستن وجود داشته باشد. برای مثال : یک در معمولی ممکن است تنها برای فردی که دسته در را بتواند بگیرد، استطاعت باز شدن و بسته شدن داشته باشد، همان در استطاعت باز شدن و بسته شدن برای یک سگ ندارد و تقریب ا به طور قطعی برای یک حلزون نیز استطاعت باز شدن ندارد. شکل 3 را ببینید. همچنین اهداف کاربر نیز اساسی است. برای مثال، افراد به طور کلی این هدف را دارند که قادر باشند از یک اتاق به اتاق بعدی روند، از این رو باید دقت کرد که آیا درها در شکل 3، توانایی باز شدن دارند. توانایی هرگاه که اهداف فعال شوند آماده می شود. به طور مثال، اگر فرد در شکل 3، بخواهد کلید را مخفی کند، ممکن است متوجه شود که بالای چارچوب قابلیت قراردادن یک شی کوچک و صاف را دارد. یک شی همچنین یک سری قابلیت مربوط به قوانین عمومی دارد. یک در تا حدی 2 بر اساس تجربیات عمومی و خصوصی ما از درها، توانایی باز شدن دارد: چیزهایی که شبیه در هستند تقریب ا همیشه توانایی باز شدن و بسته شدن دارند، بنابراین چیزی که شبیه در است نیز توانایی باز شدن و بسته شدن دارد. بنابراین، توانایی ها فقط بر اساس قابلیت های یک شی نیستند. رابطه بین یک شی و یک عامل و تاریخچه عمومی و خصوصی آن عامل و دیگر اشیاء ای که در یک کلاس یا دسته هستند، در توانایی های یک شی موثر است. برای مثال، صندلی ها به جهت نشستن هستند که به منظور استراحت کردن می باشند ولی موارد دیگر باقی می ماند.) موارد دیگری هنوز وجود دارد.( یک دکمه گرافیکی روی صفحه کامپیوتر، در سطوح مختلف آنالیز، یک فعالیت را آغاز می کند. تا حدی بر اساس خاصیت قوانین تولید شده برای راهنمای ارتباطات انسانی است که بوسیله شرکت های کامپیوتری تولید می باشند و سپس بوسیله کاربران، داخلی می شوند و تاحدی بر اساس خاصیت عملکرد یک کلید در دنیای فیزیکی هستند. تعریف سنتی از قابلیت بلافاصله یک مسیر روشن به سوی ساختار ابزار صادق ارائه نمی کند، همچنین یک نسخه کلی برای ساخت ابزار به طوری که قابل درک و ساده باشند، ارائه نمی کند بلکه یک طرح خوب بین قابلیت های دریافت شده و قابلیت های واقعی ارائه می دهد. به هر حال یک راه از نمایش قابلیت ها وجود دارد که می تواند در طراحی ابزارهای صادق، کمک کند. - قابلیت های طراحی شده به عنوان یک قابلیت گویا قابلیت ها در مصنوعات توانایی را دارند که بر اساس آن طراحی شده اند. به این معنی که یک طراح وجود دارد که قابلیت های بلاقوه در مصنوعات در نظر می گیرد و انتخاب می کند تا اهداف کاربر را برآورده نماید. طراح قابلیتی را در نظر دارد و قابلیت هایی را فراهم می کند که آن توانایی را بدست دهند. کاربر قابلیت را در یافت می کند و می تواند حدس بزند که طراح چه قصدی داشته است) چه چیزی در سر داشته است.(. با تصدیق این دو ذهن- ذهن طراح و ذهن کاربر- ما تصدیق می کنیم که به طور موثر قابلیت های طراحی شده یک عمل گویا و فصیح دارند. طراح کوشش می کند تا ظرفیت های طراحی را در قابلیت ارئه کند و کاربر تلاش می کند که ظرفیت طراحی را در قابلیت های دریافت شده بفهمد. تصدیق اینکه قابلیت های 3 طراحی شده، قابلیت های گویا هستند، راه حل های جدیدی از تفکر در مورد طراحی و سنجش فراهم می کند. برای مثال، به دلیل اینکه قابلیت می تواند به عنوان یک فعالیت طراحی شده دیده شود، می توانیم نقشه قابلیت را برای ظرفیت ها، به جای تصدیق طرح نمایان سازیم. همچنین ما ممکن است راه های نگرش به قابلیت ) e.g,schank 1982 (، ازقبیل دیالوگ، حافظه و غیره را امتحان کنیم. بنابراین با موضوع تکنولوژی ایجاد صادقانه، ما خواهیم پرسید که چطور ) به عنوان طراح( ابزارهای شناختی تولید کنیم که به طور صادقانه قابلیت های خود را ارائه کنند. - تولید ابزارهای صادقانه به عنوان طراحان و توسعه دهندگان ابزار شناختی صادق، می خواهیم که ابزار ما تولیدات خوبی شوند. در هر حال قابلیت های انسانی را به آنها نسبت می دهیم، می خواهیم که آنها قابلیت های انسانی را آشکار کنند. می خواهیم که آنها با مشخصات مهربانی، محترم بودن، با وفابودن و صبوری شناخته شوند. - 3 از این به بعد وقتی که می گوییم " قابلیت " منظور " قابلیت طراحی شده " می باشد، که همان قابلیت های طراحی شده از مصنوعات انسان-طراحی شده است. مگر اینکه غیر از این باشد. 3 تلاش می کنیم که در زبانمان با دقت ) دقیق( باشیم. این فکر را که روزی برای ابزار منطقی خواهد بود که واقعا راستگو یا باوفا یا غیره باشند، تصدیق یا رد نمی کنیم بلکه ما فقط می خواهیم که آنها این قابلیت ها را ارائه کنند. برای جلوه ی آینده آنها ادعایی نمی کنیم بلکه یک ادعای ضعیف تری درست می کنیم. ما ممکن است در مسیر، برای ابزار جنبه انسانی قائل شویم ولی با هدف صادق کردن ابزارها کار می کنیم نه با هدف انسانی کردن آنها. چه قابلیت هایی، قابلیت صادق را مشخص می کنند و چطور باید ابزار ما آنها را نشان دهند) ارائه کنند(؟ در میان این قابلیت ها موارد زیر می باشند: - رک گو : ما انتظار داریم که مردم با ما روراست باشند و منظورشان را به ما بگویند. به طور مشابه ما انتظار داریم که ابزار ما شفاف باشند، همان طوری که قابلیت ها قادر هستند. - بی ریا : ما انتظار داریم که افراد در ارتباطاتشان درست و حقیقی باشند، به آنچه می گویند اعتقاد داشته باشند. به طور مشابه ما انتظار داریم که ابزار ما به گونه ای باشند که ما را گمراه نکنند، به طوری که قابلیت ها و کارهایی در حد توان آنها تصور نکنیم در حالی که به طور واقعی قادر به انجام آنها نیستند. - ساده : ما انتظار داریم که افراد از حیله و تزویر و تظاهر دوری کنند و به طور ساده و واضح آنچه را که اعتقاد دارند بیان کنند. به طور مشابه ما انتظار داریم ابزار ما به طور ساده قابل فهم و درک باشند. - راستگو: ما انتظار داریم که به آنچه افراد به ما می گویند اعتقاد داشته باشیم. به طور مشابه ما انتظار داریم ابزار ما قابل اعتماد باشند و گمان غلط ارائه نکنند. واضح است که ابعاد دیگری از ارتباطات صادقانه وجود دارد که ما به آنها نرسیده ایم، مانند ، ادب یا صبر. قابلیت های بحث شده همگی با راستی و حقیقت ارتباطی دارند، که هدف این مقاله می باشد. راستگو بودن و صادق بودن پیچیده است، ولی صورت هایی از حقیقت که مربوط به صداقت تولید ابزار شناختی می باشند می آزماییم. به ویژه اینکه چگونه ممکن است با توجه به اینکه آن ابزار تا چه میزانی به طور صادقانه قابلیت خود را رائه می کند، صداقت یک ابزار را ارزیابی کنیم. صورت هایی از حقیقت وجود دارد که نمی توان آنها را آزمود، که شامل حقیقت در معامله اقتصادی می باشد.) اگرچه ما نمی خواهیم که ابزار ما سلب شوند، چیستی آنرا توضیح نخواهیم داد.( ما ابتدا به اینکه چطور ابزارهای شناختی باید به طور صادقانه و با راستی خدمات خود را ارائه کنند، خواهیم پرداخت. - داستانهایی از قابلیت صادقانه: قبل از پرداختن به چیستی ارتباط ابزار شناختی، و اینکه چطور آنها به طور صادقانه آنرا تبادل می کنند، ممکن است پرداختن به چندین داستان از ابزاری که در قابلیت خود غیر صادقانه عمل می کنند، مفید می باشد.  دماسنج با نمایش غیر صادق: من یک دماسنج دیجیتال داخلی / خارجی در خانه خود دارم. دماسنج سه برچسب "بالاترین" ، " پایین ترین" و " ریست " دارد. به طور معمول دماسنج فقط دمای فعلی را نمایش می دهد، ولی وقتی شما دکمه "بالاترین" را فشار دهید، گرمترین دمایی که ثبت کرده است نشان داده می شود و پس از آن همان دما را نمایش می دهد.) روی همان دما ثابت می شود.( اولین بار که دماسنج را بکار بردم، کمی صبر کردم تا به دمای فعلی برگردد- این موضوع مرا به یاد ساعت های ارزانی می اندازد که وقتی شما دکمه " تاریخ" را فشار می دادید، ساعت خود را پس از زمان کوتاهی ریست می کرد ودوباره زمان را نمایش می داد. در مورد دماسنج چنین چیزی رخ نداد. بنابراین من دکمه ریست را زدم و دماسنج به نمایش دمای فعلی برگشت و من فکر کردم که همین طور است. در حالی که در واقع من حافظه دمای بالا و پایین آنرا ریست کرده بودم و دماسنج دمای بالای دیگری را که ثبت کرده بود، نمایش می داد. ظاهر ا شما باید دکمه "بالاترین" را دوباره فشار دهید تا 4 به حالت نرمال برگردد. بیشتر اوقات، دماسنج تاریخچه زندگی مرا نشان می دهد در حالی که من آنرا برای اینکه به سادگی دمای فعلی را نشان دهد بکار می برم. در روزهای مخصوص ا سرد و گرم وقتی که من دکمه های " بالاترین" و " پایین ترین" را می زنم، گیج می شوم و دکمه ریست را فشار می دهم و سپس خیلی از اطلاعاتی که می خواهم ثبت کنم، پاک می شود.  آیکون غیر صادق: من اخیر ا داستانی در مورد یک برنامه ایمیل دیدم که استفاده از PGP ، را آسان می نمود، یک نوع پنهان ساز کامپیوتری استفاده می شود تا ایمیل را خصوصی تر نماید. با عنوان " ایمیل خود را در پاکت نامه بگذارید"، این خبر را محکم کرده بود. در شبکه، آیکون هایی برای ارسال ایمیل دیده ام- آنها یک انیمیشن سریع از قرار گرفتن یک نامه در پاکت و یا یک پاکت که به صندوق می رود، نشان می دهند. ولی یک ملاحظه محکم سازی اخبار نشان می دهد، که پاکت نامه ها به طور معمول به معنی خصوصی سازی هستند- اگر شما خصوصی سازی را نخواهید در هزینه صرفه جویی می کنید و یک کارت پست می کنید. من توجه کرده ام که بیشتر برنامه های میل، یک آیکون پاکت نامه بکار می برند، ولی به ندرت اتفاق می افتد که یک برنامه میل، اطلاع رسانی کند که یک میل ممکن است به راحتی قطع شود یا توسط فرد دیگری غیر از گیرنده خوانده شود. میل پستی ممکن است کندتر باشد، ولی فرستنده معمولا در مورد اینکه کس دیگری بتواند آن میل را بخواند، حس بهتری دارد. ) اطمینان بیشتری از اینکه فرد دیگری غیر از گیرنده نتواند آنرا بخواند، خواهد داشت.(  ماشین غیر صادق: اخیر ا یک بار سنگین تریلر را با ماشین خود یدک می کردم. من تا آن موقع هرگز باری تا این اندازه سنگین را یدک نکرده بودم و کمی نگران بودم چون در یک روستای دورافتاده و در دیر وقت شب بود. اگر چه ماشین به نظر می رسید که به خوبی کار می کند. وقتی ماشین خاموش شد، من مخزن سوخت را دوباره پر کردم سپس متوجه شدم که ماشین روشن نمی شود. هربار که کلید را می چرخاندم، موتور روشن نمی شد و ماشین شروع به روشن و خاموش کردن دوره ای تمام چراغ های داشبورد می کرد. سپس سه بار نمایش گرهای جعبه دنده را روشن کرد و سپس همه چیز خاموش شد. زیر کاپوت را نگاه کردم و همه چیز درست بود.همه دفعات که چراغ ها چشمک می زدند، برای هرکس که به منظور کمک می ایستاد این باور را ایجاد می کرد که این کامپیوتر ماشین است که عمل می کند. نمی دانستم که چه باید کرد. سرکاپوت را بالا زدم ) تا بقیه بدانند که ماشین خراب شده است( و رفتم که غذا بخورم. در کمال تعجب ماشین روشن شد! من بعد ا فهمیدم که دمای جعبه دنده ماشین خیلی بالا بوده است. بالا زدن کاپوت باعث شد که ماشین خنک شود و این کاری بود که واقع ا باید انجام می دادم و من به دلیل دیگری و ناخواسته این کار را انجام داده بودم. ماشین من به طور تصادفی خراب نشده بود چون کامپیوتر چک کرده بود که دما خیلی بالا رفته است و اجازه نمی داد که ماشین را روشن نمایم. ولی این امر باعث آزرده شدن من شد. ماشین موقعیت را کنترل کرده بود و به من هیچ گزینه انتخابی ای ارائه نکرده بود و بدتر از آن حتی دلیل رخ دادن این امر را اعلام نکرد. - طبقه بندی ارتباطات ابزار شناختی: اهمیت دانستن صداقت در قابلیت این است که بدانیم ابزارهای ما چه کاری می توانند انجام دهند، ارائه کردن ابزار شایسته است. یک طبقه بندی ارائه ابزار می تواند برای ابزارهای شناختی ای که می توانند ارزیابی شوند، به شکل یک چک لیست ارائه شود. در ادامه یک لیست نا کامل از مواردی است که ابزار می توانند به ما بگویند، از همان مواردی که در داستانهای گفته شده مشخص نمودیم.  کاربرد: یک ابزار شناختی باید به طور واضح و روشن عملکرد خود را عرضه کند. آنها باید به درستی اعلام کنند که چه کارهایی می توانند برای ما انجام دهند، به چه اهدافی می خواهند برسند و چگونه به آن اهداف خواهند رسید. این موضوع قانونی صداقت در قابلیت می باشد. در داستان ماشین غیر صادق، ماشین هرگز به راننده در مورد یک مساله ایمنی مهم در مورد ماشین اطلاع رسانی نمی کرد، که ماشین در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای جعبه دنده خاموش می شود. داستان دماسنج غیر صادق نشان داد که یک ابزار ) از یک سو ( چگونگی دستیابی به یک عملکرد خود را ارائه نکرد )بازگشت به نمایش دمای فعلی و عملکرد عادی( و ) از سوی دیگر ( عدم اطلاع رسانی از نحوه عملکرد دکمه " ریست" بود که باعث خراب شدن عملکرد کاربر برای رسیدن به هدف چک کردن دماهای بیشترین و کمترین گردید.  هشدار: ابزار شناختی باید همچنین به طور روشن به ما در مواردی که ممکن است مشکلی پیش بیاید آگاهی دهد و همچنین مشخص کند که در چه صورت ممکن است اهداف ما بوسیله دستگاه، تحت تاثیر قرار گرفته، خراب شود. در 5 داستان دماسنج غیر صادق، دکمه " ریست " هیچ هشداری در مورد اثرات خود بیان نمی کرد. همچنین آیکون غیر صادق در داستان آیکون میل نشان می دهد که امنیت پیام ممکن است که دچار خدشه گردد.  تعمیرات: ابزارهای شناختی، وقتی که لازم می باشد، باید مشخص کنند که چگونه یک ابزار را باید تعمیر کرد. هیچ یک از ابزارها در داستان های قبلی این موارد را مشخص نمی کردند. در داستان ماشین، تعمیر موفقیت آمیز ) باز کردن در کاپوت که باعث خنک شدن موتور گردید.( وقتی که راننده می خواست به دیگر راننده ها اطلاع دهد که ماشین خراب است، به طور تصادفی حاصل شد. وقتی ماشین روشن شد، راننده نمی دانست که چرا ماشین روشن شده است و نمی دانست که آیا دوباره خراب خواهد شد یا نه.  موقعیت فعلی: ابزار شناختی باید مشخص کند که موقعیت فعلی دستگاه چیست. این موضوع در برگیرنده اطلاعات دستگاه است که ممکن است برای اندازه گیری ساخته شده باشد ) برای مثال، دما برای یک دماسنج ( ولی همچنین دربردارنده موقعیت دستگاه مناسب نیز می باشد. برای مثال یک بار که دکمه " ریست " در دماسنج غیر راست فشار داده شد، این حقیقت که دماهای بالاترین و کم ترین ریست شده اند، ارائه نشده بود ولی باید به کاربر القاء می شد. ابزارهای شناختی می توانند بسیار دستگاه های پیچیده با تنظیم پارامترهای پیچیده و انتخاب های زیادی باشند. این بسیار مهم است که این تنظیمات و انتخاب ها گفته شوند.  تاریخچه: به طور مشابه، یک ابزار شناختی باید تاریخچه کاربری خود را ارائه کند. دماسنج غیر صادق به طور درست دماهای بیشترین و کمترین را بعد از آخرین باری که ریست شده بود نشان می داد ) یا حداقل ما اینگونه فرض می کنیم ، اگر چه این موضوع روشن نشده بود.(  طرح: یک ابزار شناختی همچنین بیان می کند که چه اتفاقی ممکن است بیفتد. این مورد مخصوص ا وقتی مفید است که به کاربر این امکان را می دهد که با سناریوی " چگونه- اگر" سرگرم شود و بررسی هزینه/ بهره در مقابل قابلیت های دستگاه نماید. در مورد ماشین غیر صادق، راننده هیچ انتخابی غیر از ایستادن نداشت. راننده گزینه ای برای تصمیم گیری در مورد رانندگی با ریسک خراب شدن جعبه دنده را نداشت. کامپیوتر به عنوان یک ولی مجنون راننده را در مقابل خودش محافظت می کرد. ولی در خیلی از موارد، روشن است که اگر بعضی از کارهای خاص باعث اثر روی موتور شود در این صورت گرم شدن موتور خیلی بهتر از خرابی خواهد بود. یک تصادف اخیر ا در نیواورلینس دقیق ا با همین مشکل بوجود آمد- یک موتور کشتی قبل از بالا رفتن بیش از حد دما خاموش شد، این خیلی ایمن تر و ارزان تر است که به سادگی موتوررا پس از اینکه باعث خاموش شدن خود گردید روشن نماییم، یک بازه زمانی خواهیم داشت که در آن می توانیم کشتی را هدایت کنیم.  اساس ومنطق: گاهی اوقات، کاربر یک ابزار درخواست انجام بعضی از کارها را دارد بدون اینکه هیچگونه توضیحی از آنها ارائه کند. ابزارهای ارائه کننده صادق باید اساس ومنطق کافی و مناسب برای کارکرد ارائه کنند. با یک سنجش یکسان، ابزار باید برای عملکردهایی که انجام می دهد منطق ارائه کند. در موارد زیادی به کاربر اطلاع رسانی می شود که ابزار چگونه به پاسخ می رسند و یا توضیح داده می شود که دستگاه چگونه کار خود را انجام می دهد.  پیش نیاز : ابزارهای شناختی برای دستیابی به اهداف پیچیده می توانند محصولات پیچیده ای باشند.اگر یک سری طرح پیش نیازها وجود داشته باشد، آنها باید به طور واضح به کاربر ارائه شوند که باید به شکل منطقی باشد. اینها بعضی از راه هایی هستند که ابزار شناختی ، ابزار شایسته، می توانند ارائه کنند. این موارد، پایه ای برای ارزیابی صداقت قابلیت می باشند. - ارزیابی صداقت قابلیت یا توانش: به عنوان طراح و توسعه دهنده ابزار شناختی، می خواهیم بدون تناقض برای ارزیابی صداقت ابزار خود در جهت بهبود آنها، توانا باشیم. به عنوان کاربران و برگزیننده های ابزار شناختی، می خواهیم بدون تناقض درارزیابی صداقت قابلیت ابزار خود در جهت بهتر شدن انتخاب های خرید توانا باشیم. سوال این است که چطور می توان صداقت را ارزیابی نمود؟  چرا یک معیار کمی غیر مفید است؟ باید توجه داشت که یک معیار کمی دقیق برای ارزیابی قابلیت داشته باشیم، چیزی که آسان محاسبه شود، به صورت خوانایی مقدار یا آسانی خواندن.این غیر محتمل است، اگر چه این چنین معیاری می تواند بوجود آید. بدیهی است که مشکلات زیادی وجود دارد. 6  اول، پیچیدگی در قابلیت وجود دارد. ما در بالا گفتیم که قابلیت ذات ا پیچیده است، زیرا بر اساس دید کاربر ابزار تغییر می کند. این خیلی سخت است که تصور کنیم یک معیار قابل سنجش از قابلیت بتواند ایجاد شود.  دوم، پیچیدگی در قابلیت ها وجود دارد. اگر یک عرضه ابزار پیچیده باشد، بنابراین قابلیت های آن نیز پیچیده است. بسیار مشکل است که خصوصیات یک ابزاری را بیان نمود که تمایل دارد بیشتر یک کالا در حوزه بازاریابی باشد تا یک لیست غیر نا متناقض و حساب شده.  سوم، پیچیدگی در اندازه گیری تطابق بین قابلیت ها و توانایی ها وجود دارد. راه هایی که توانایی را ارائه می دهند نیز پیچیده است و اندازه گیری آن در همه موارد حتی آسان ترین مورد ها مشکل می باشد. درب A، در تصویر 3، باز کردن را برای انسان ارائه می کند، همچنین درب B، هر دو قادر به بازکردن هستند. اندازه گیری اینکه آنها به چه خوبی توانایی و قابلیت خود را عرضه می کنند کار آسانی نیست. پیچیدگی این مشکل یک معیار کمی و ساده را بد وانمود می کند. یک معیار کمی به هر حال ممکن می باشد. - معیار های کیفی: در آمریکا، استاندارد صداقت برای دادگاه، گفتن "حقیقت، کل حقیقت، و هیچ چیز به غیر از حقیقت " است. ما چنین استانداردی برای ابزار شناختی می خواهیم، با دادن یک متن ارائه کامپیوتری که در بالا داده شده است، می توانیم دو قدم بزرگ پیش ببریم: یک آنالیز " حقیقت" و یک " آنالیز هیچ چیز به غیر از حقیقت". آنالیز " حقیقت" در این مسیر است: برای هر قابلیت شناخته شده از ابزار شناختی، صداقت قابلیت آنرا توضیح بده. توضیح دادن صداقت قابلیت ، برای هر توانایی شناخته شده از ابزار شناختی، می رساند که یک راه برای شناختن چیستی قابلیت های یک ابزار شناختی وجود دارد. این موضوع خود یک مشکل پیچیده است. ولی برای بیشتر ابزارهای شناختی محتملا " المان های رابط " ارتباط انسان و کامپیوتر خواهند بود. کلیدها، برچسب ها، نوارابزارها و غیره. رابط هایی هستند که برنامه نویسان ایجاد می کنند. آنالیز " فقط حقیقت و هیچ چیز غیر از حقیقیت " در این مسیر است: برای هر قابلیت شناخته شده از ابزارهای شناختی، توضیح بده که چطور صادقانه عرضه می شود. به طور مشابه بیان می کند که برای شناختن توانایی های یک ابزار یک راه وجود دارد و دوباره یک مشکل سخت ولی مشکلی که می تواند با مهارت تهیه یک لیست از خصوصیات ابزار حل گردد. باید گفته شود که ما به درک کیفی از یک قابلیت صادقانه ابزار رسیده ایم که بوسیله آزمودن هر یک از قابلیت ها به نوبت و هریک از توانایی های آن به نوبت، به دست می آید. - یک چک لیست برای ارزیابی صداقت قابلیت: موضوع چیستی ارائه ابزارهای شناختی، یک چک لیست برای هدایت آنالیز " حقیقت " فراهم می کند. یک طراح یا ارزیاب ابزار شناختی می تواند یک چک لیست را در دو مسیر بکار ببرد. اول، چک لیست می تواند برای جمع آوری توضیحات طراح یا تولید کننده ابزار استفاده شود. دوم، چک لیست می تواند برای جمع آوری توضیحات کاربران بالقوه ابزار استفاده شود. اولین راه می تواند بوسیله طراح برای تشخیص و رفع مشکلات بالقوه که از قابلیت بوجود می آیند، بکار رود. دومین راه، می تواند با چک لیست اول مقایسه شود تا یک فیدبک برای طراحان تولید کند تا دقت افکارشان در مورد چگونگی صداقت در قابلیت ، بدست دهد. برای هدایت یک آنالیز " حقیقت و هیچ چیز غیر از حقیقت " نیاز داریم که سه مورد در نظر بگیریم: وقتی یک قابلیت برنامه مخفی است ) هیچ چیز قابلیت را عرضه نمی کند. (، وقتی که یک ارتباط یک به یک بین یک قابلیت برنامه و یک عرضه وجود دارد، و یک ارتباط یک به چند بین قابلیت برنامه و عرضه وجود دارد. وقتی عرضه ای برای یک قابلیت وجود نداشته باشد ابزار حقیقت کامل را بیان نمی کند. وقتی که عرضه های چندگانه برای یک قابلیت وجود دارد ابزار در خطر بیان چیزی بیشتر از حقیقت می باشد، شاید قابلیت های بیشتر از آنچه واقع ا دارد نشان دهد. ما به آزمایش خلاصه از یک ابزار شناختی دنیای واقعی بر می گردیم: یک موتور جستجوی اینترنتی InktomiTM ، که سایت جستجوی HotBot 2 را تغذیه می کند. این ابزار را آزمایش می کنیم نه به این خاطر که به طور نمایانی بزرگ 7 است، بلکه به این دلیل که یک سایت ساده است تا بتوانیم برخی از معیارهایی که در بالا توضیح دادیم مشخص کنیم. برای استفاده ازسایت HotBot ، یک کاربر یک جمله در جعبه " بنویس- در" که با توضیحات زیر مشخص شده است وارد می کند:]جستجو [ > شبکه < برای > همه کلمات <_______________. جمله هایی در >براکت< منوهای پایین آمدنی را مشخص می کند.] جستجو[ یک کلمه است که کاربر برای شروع به جستجو فشار می دهد. چیزی که ما می خواهیم بر آن تمرکز کنیم گزارشی است که HotBot وقتی جستجو انجام می شود، ارائه می کند. شکل 2، یک نتیجه جستجو برای " زمستان هسته ای " را نشان می دهد. 3" نشان می دهد که این اولین آیتم برگردانده شده از لیست جستجو است ) همچنین بیان می کند که این بهترین نتیجه " است.( آیکون نشان می دهد که آیتم به یک صفحه روی اینترنت اشاره می کند و عنوان زیر خط دار ) underline ( که ( Med-Radiology ( را دنبال می کند، عنوان صفحه را مشخص می کند، زیرخط دار کردن یک استاندارد قرارداد شده برای اتصال به صفحه است. %99 " بیان گر سطح اطمینان است که صفحه مربوط به ترم های جستجو می باشد 1. متنی که دنبال می شود، خطوط اول " از صفحه ای که هایپرلینک شده است نشان می دهد و خط آخر شامل URL ) آدرس در شبکه بزرگ جهانی است( سایز مدرک و تاریخ ایجاد می باشد. با تمرکز بر گزارش جستجو، میزان صداقت آنرا بر اساس موارد طبقه بندی شده ای که در بالا گفته شد می آزماییم.  عملکرد: به عنوان یک گزارش نشان می دهد که ) در بعضی جهت ها ( بهترین مدرکی است که در رابطه با جستجوی درخواست شده، است.) شبکه را برای همه کلمات " زمستان هسته ای " جستجو کن.(  هشدار: وقتی که سطح اطمینان 99 % باشد هیچ هشداری در مورد اینکه شاید نتایج مربوط به کاربر نباشند وجود ندارد. یک کوشش برای بهبود بخشیدن جستجو این است که توضیحاتی از صفحه ای که پیوست شده است ) لینک شده است.( فراهم شود ) عنوان آن و تعدادی از جملات اولیه آن (، ولی اول این که این روش آسان نیست و دوم، همیشه اطلاعات کافی برای توضیح مرتبط بودن یک آیتم وجود ندارد.) برای مثال، صفحه می تواند یک روش در مورد اثرات یک زمستان هسته ای باشد.( با تهیه کردن URL ، سایز صفحه و تاریخ ایجاد، لزوم ا به خواننده هشدار می دهد که سایت دور از موضوع است ) قابل استنتاج از دامنه ی URL (، زمان زیادی می برد تا نمایش داده شود ) به دلیل سایز( یا به روز نبودن.  تعمیرات: هیچ چیز ارائه نشده است که چگونگی اصلاح یک جستجوی نامرتبط را بیان نماید. جستجو برای > عبارت دقیق < " زمستان هسته ای " آیتم های مرتبط زیادی را ارائه می کند. ولی این موضوع بیان شده است.  موقعیت فعلی، تاریخچه، طرح: هیچ نشانی از اینکه یک آیتم هنوز حاضر است یا شاید در آینده آماده شود، ارائه نمی شود.) تشخیص اینکه مورد گذشته است آسان است ولی گران می باشد؛ و تشخص مورد آتی غیر ممکن است.(  اساس و بنیان: در مورد صداقت عرضه، این بزرگ ترین مشکل این ابزار است. برای این موضوع تعدادی از دستورالعمل های کامپیوتری را دنبال می کنیم، این بهترین نتیجه جستجو است، بنیان و اساس برای مرتبه خاص، کاملا ناگفته رها شده است.) باید نشان داده شود که به طور مشابه موارد سطح بالا برای آیتم های غیر مرتبط در این گزارش جستجو داده می شود.( - 2 http://www.hotbot.com - 1 امتیاز به این روش توضیح داده می شود:" امتیاز میزان اطمینان HotBot در تطبیق را نشان می دهد.امتیاز بالا به صفحه ای داده می شود که بیشتر دارای اطلاعاتی که دنبال آن هستید، می باشد." از > results.html-http://www.hotbot.com/FAQ/faq <، که یک توضیح کلی از مکانیزم امتیاز دهی می دهد، متناسب می باشد. 8  پیش نیاز: کاربردی نیست. تنها اشکال بزرگ این گزارش، گزارش یک امتیاز 99 % برای یک آیتم غیر مرتبط است. اگر این تنها یک اتفاق باشد، کم اهمیت خواهد بود، ولی این یک مشکل در مورد این موتور جستجوی خاص می باشد. موتورهای جستجوی دیگر در شبکه، امتیاز ارائه نمی کنند. ارائه پایه و اساس برای یک امتیاز خاص، اگرچه یا خیلی پیچیده است، و یا خیلی اختصاصی ، ولی معتقدیم که دراین صورت یک دستاورد صادق تر خواهد بود. - خلاصه : ساختن ابزارهای شناختی صادق بر اساس قوانین و اصول: طراحی یک وظیفه پیچیده است؛ و تولید ابزارهای شناختی که صادق باشند پیچیده تر است. اما اگر این وظیفه را ادامه دهیم باید معیارهایمان را که بازگو کننده چگونگی صداقت ابزارها می باشند، که همان معیارهای طراحی و ارزیابی هستند، گسترش دهیم. مفهوم قابلیت به عنوان یک مفهوم قوی برای طراحی تایید شده است. تکمیل تفکر قابلیت با گنجاندن جنبه ارتباطی در آن ) جایی که قابلیت ها به عنوان یک ارتباط بین طراح و کاربر نشان داده می شوند( به طراحان اجازه می دهد که مفهوم ارتباط و ارائه صادق را برای طراحی مصنوعات شناختی، به کار برند. راه های متنوعی وجود دارد که ما ارتباطات را بوسیله آنها بحث می کنیم. در این مقاله ما بر صداقت در ارائه ابزارها به عنوان یک مدل از صداقت در ارتباط و ارائه تاکید کرده ایم. بوسیله طراحی مصنوعاتی که به طور صادقانه نحوه کارکرد، هشدارها، موقعیت فعلی و دیگر اطلاعات اساسی در مورد خود را ارائه می کنند، طراحان می توانند ابزاری تولید کنند که اصول صداقت را برآورده نمایند. http://irupload.ir/images/8whfp8ez8oh0w45dufo2.jpg http://www.pic.iran-forum.ir/images/ui338bu8g9nnhrqnzt1i.png [۱] [۲] [۳] [۴]

  1. </ Gibson, J., 1979. The Ecological approach to visual perception. New York:>
  2. </ Norman, D. A., 1988. The psychology of everyday things (The design of everyday>
  3. </ Norman, D. A., 1993. Things that make us smart: Defining human attributes in>
  4. </ Schank, R. C., 1982. Dynamic Memory. Cambridge: Cambridge University Press.>