تکانه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

هنگام حرکت جسم نیرویی که برای متوقف کردن جسم لازم است به دو کمیت جرم(M) و سرعت(V) بستگی دارد به این معنا که هر چه جرم یا سرعت بیشتر باشد نیروی لازم برای متوقف کردن نیز بیشتر می شود(طبق رابطه دوم نیوتن). از این رو کمبتی به نام تکانه (momentum)با نماد(p)تعریف می کنیم : p = m .v

(قانون دوم نیوتن)

قانون دوم نیوتن در حقیقت به شکل F = m.a نیست بلکه به صورت زیر است : F= dp/dt= dmv/dt = m.dv/dt = m.a (پایستگی تکانه)

تکانه نیز مانند انرژی دارای پایستگی است . برای مثال در آونگ این رابطه برقرار است. http://aks.roshd.ir/photos/5.163.medium.aspx

(ضربه و نیروی متوسط)

منظور از F، متوسط F

F = Δp/Δt → FΔt =Δp[ویرایش]

FΔt = ضربه[ویرایش]