پرش به محتوا

جزوات درسی سال اول دبیرستان/زبان انگلیسی یک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
زبان انگلیسی ۳

جزوه ی دبیر صمدی دبیرستان سبحان

بسم الله الرحمن الرحیم

تمام روز های جوی با گرفتن «y» به صفت تبدیل می شوند.


معنی صفت معنی اسم


بارانی rainy باران rain


برفی snowy برف snow


ابری cloudy ابر cloud


آفتابی sunny آفتاب sun


یخی icy یخ ice


آبکی- آبدار watery آب water


هر لغت غیر جو باشد با «ful» به صفت تبدیل می شود . مانند مثال صفحه ی 22 کتاب درسی سال سوم دبیرستان

گرامر صفحه ی 10:

هرگاه یک جمله ی سوالی (wh -how) فرم دار بعد از جمله ای آید از حالت سوالی خارج می شود یعنی ابتدا (wh -how) فرم دار را می نویسیم سپس فاعل جمله و بعد زمان جمله . و همچنین باید به این نکته توجه کرد که آخر جمله هیچگاه نباید علامت سوال قرار گیرد.

توجه: هرگاه جمله با «did – does – do» سوالی شود به صورت های زیر از حالت سوالی خارج می شود:

1- هرگاه «do» از بین برود فعل اصلی تغییر نمی کند

2- هرگاه «does» از بین رود فعل اصلی «es» می گیرد

3- هرگاه «did» از بین رود فعل اصلی به قسمت دوم با قاعده یا بی قاعده تبدیل می شود.

تذکر خیلی مهم: موارد فوق زمانی انجام می شود که فعل خانواده «do» یعنی «do - does - did» معنای « انجام دادن » ندهد.


عبارت «be going to + فعل» : به معنی « قصد داشتن» زمانی به کار می رود که ما ابزار و لوازم از قبل تدارک دیده باشیم (در لحظه های آنی نمی توان از عبارتbe going to استفاده کرد)


هرگاه عملی در لحظه ی دیدار ، گفتار، شنیدار ، به طور موقت در حال انجام باشد از حال استمراری (حال ادامه دار) استفاده می کنیم و در انگلیسی به صورت:

ing+ فعل ارادی +  are/is/am 

هرگاه خانواده ی Be همراه با «ing» فعل بیان شود قانون استمرار را نشان می دهد و هرگاه خانواده ی Be و یا «ing» برداشته شود فعل ساده را نشان می دهد یعنی عمل در حال انجام نیست.

یکی از کاربرد های ماضی نقلی :


حال کامل ( گذشته ی نزدیک ، ماضی نقلی ) هرگاه عملی در گذشته اتفاق افتد و اثری از آن در حال باقی بماند آن را به صورت ماضی نقلی بیان می کنیم. پس ماضی نقلی از دو زمان «حال + گذشته» تشکیل شده است. طرز ساختن ماضی نقلی در انگلیسی(1):

چون بعد از have و has قسمت سوم فعل وجود دارد پس have و has فعل کمکی بوده یعنی جمله با have و has سوالی و منفی می شود. مخفف have به صورت « ʼve» و مخفف has به صورت «ʼs » است.

طرز ساخت ماضی نقلی در انگلیسی(2):

has/hase + p.p

توجه : منظور از « P.P » صفت مفعولی یا ستون فعل های آخر کتاب می باشد. توجه : در فارسی فعل ماضی به صورت زیر ساخته می شود:

ماضی نقلی : صفت مفعولی + ام ، ای ، است ، ایم ، اید ، اند

مثال : رفته ام ، خورده اید ، آمده است

منبع

[ویرایش]

جزوه ی دبیر صمدی دبیرستان سبحان