جزوات درسی سال اول دبیرستان/شیمی یک/فصل سوم:مصرف دوباره تنها راه ادامه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


۱) تفاوت واکنش های سوختن و اکسایش را با ذکر مثال برای هر یک بیان کنید ؟

واکنش اکسایش واکنش عناصر مختلف با اکسیژن می باشد که ممکن است سریع و یا کند باشد اما با نور و شعله و حرارت همراه نیست مانند : زنگ زدن آهن

در حالی که واکنش احتراق با نور ، شعله و حرارت همراه است . مانند سوختن منیزیم

2) در حجم ثابت با کاهش دمای گاز فشار آن چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

فشار گاز کاهش می یابد . زیرا با کاهش دمای گاز از سرعت ها و انرژی های جنبشی ذرات کاسته می شود . در نتیجه ذرات کمتر به دیواره ظرف برخورد می کنند و فشار گاز کاهش می یابد .

3) چگونه می توان گازهای تشکیل دهنده هوا را از هم جدا کرد؟

ابتدا هوا را تحت فشار زیاد تا 200 - درجه سانتیگراد سرد می کنیم تا هوای مایع بدست آید . سپس دمای هوای مایع را به آرامی افزایش می دهیم ( تقطیر جزء به جزء ) تا هر گاز در نقطه جوش خود تبخیر شده و از هم جدا شوند .

4) برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید ؟ الف) گاز آرگون ب) گاز نیتروژن

پ) گاز اکسیژن ت) گرد منیزیم ث) اکسیژن مایع

الف) جوشکاری،برشکاری و پر کردن لامپهای مهتابی ب) تولید آمونیاک و نیتریک اسید

پ)  در صنایع فولاد و تولید نیتریک اسید و سولفوریک اسید   ت) تولید فشفشه و مواد آتش بازی
ث) به عنوان اکسید کننده در سوخت موشک ها و فضاپیماها

5) الف) لایه اوزون در کدام لایه از هواکره وجود دارد ؟

ب) غلظت اوزون در لایه اوزون چقدر است ؟

پ) اوزون تروپوسفری آلاینده نوع اول است یا نوع دوم ؟

الف) استراتوسفر ( 15 تا 50 کیلومتری سطح زمین ) ب) ۳-۱ ppm پ) نوع دوم