حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۱/حل تمرین ۲

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

سه حالت ۱، ۲ و ۳ درنظر بگیرید که در آن حالت ۱ شروع و هدف است.

فلش a از ۱ به ۲، فلش b از ۲ به ۳ و فلش c,لاندا از ۳ به ۱ کشیده می شود.