حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۱/حل تمرین ۸

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

الف) *(1+0)00*(1+0)

3 تا q داریم که اولی با 01 به خودش بر میگرده وبا 0 به دومی میره واز دومی هم با 0 به سومی رفته وسومی هم با 01 به خودش بر میگرده وحالت سوم پذیرش است

د) *(*01*01*1)