پرش به محتوا

راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/فارسی عامیانه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
جواب تمرین‌ها آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ -


تبدیل «است» به «ه غیر ملفوظ» تبدیل است به س تبدیل «د» به «ه غیر ملفوظ» در سوم شخص مفرد در زمان مضارع تبدیل «ید» به «ین» در دوم شخص جمع تبدیل «ند» به «ن» در سوم شخص جمع

این اَست = اینِه

دُرُست اَست = دُرُستِه

مُشكِل اَست = مُشكِلِه

کیست = کیِه

چیست = چیِه

چَند اَست = چَندِه

چطور اَست = چطورِه

او اَست = اونِه

خانِه اَست = خانَه س

گُرُسنِه اَست = گُرُسنَه س

خستِه اَست = خَستَه س

مینا اَست = میناس

رِضا اَست = رِضاس

می كُنَد = می كُنِه

می سازَد = می سازِه

می رِسانَد = می رِسونِه

چطورید؟ = چطورین؟

رَفتید = رَفتین

بَرگشتید = بَرگشتین

شُستید = شُستین

شُدید = شُدین

باشید = باشین

كُنید = كُنین

شُمایید؟ = شُمایین؟

چطورَند؟ = چطورَن؟

رَفتَند = رَفتَن

بَرگَشتَند = بَرگَشتَن

نَكُنَد = نَكُنِه

شُدَند = شُدَن

كَردَند = كَردَن ‬


مصدر فعل اول شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص مفرد اول شخص جمع دوم شخص جمع سوم شخص جمع

آمَدَن

آمَدن

گٌفتَن

خواستَن

دادَن

شُدَن

نِشَستَن

شُستَن

رَفتَن

آوَردَن

ایستادن

گُذاشتَن

برداشتَن

اِنداختَن

آوَردَن

بودَن


آمَدَم=اومَدَم

می‌آیَم=می‌آم

می‌گویَم=می‌گَم

می‌خواهَم=می‌خوام

می‌دَهَم=می‌دَم

می شَوَم=می‌شَم

بِنِشینَم=بِشینَم

می‌شویَم=می‌شورَم

می‌روَم=می‌رَم

می‌آورَم=می‌آرَم

ایستادَم=وایسادَم

بِگُذارَم=بِزارَم

بَرداشتَم=وَرداشتَم

بیندازَم=بِندازَم

بیاوَرَم=بیاَرَم

هَستَم=هَسَم

آمَدی=اومَدی

می‌آیی=می‌آی

می‌گویی=می‌گی

می‌خواهی=می‌خوای

می‌دَهی=می‌دی

می شَوی=می‌شی

بِنِشینی=بِشینی

می‌شویی=می‌شوری

می‌روی=می‌ری

می‌آوری=می‌آری

ایستادی=وایسادی

بِگُذاری=بِزاری

بَرداشتی=وَرداشتی

بیندازی=بِندازی

بیاوَری=بیاری

هَستی=هَسی

آمَد=اومَد

می‌آیَد=می‌آد

می‌گویَد=می‌گِه

می‌خواهَد=می‌خواد

می‌دَهَد=می‌دِه

می‌شَوَد=می‌شِه

بِنِشینَد=بِشینَم

می‌شویَد=می‌شورِه

می‌روَد=می‌رِه

می‌آورَد=می‌آرِه

ایستاد=وایساد

بِگُذارَد=بِزارِه

بَرداشت=وَرداشتِه

بیندازَد=بِندازِه

بیاوَرَد=بیاَرِه

هَست=هَس

آمَدیم=اومَدیم

می‌آییم=می‌آیم

می‌گوییم=می‌گیم

می‌خواهیم=می‌خوایم

می‌دَهیم=می‌دیم

می‌شَویم=می‌شیم

بِنِشینیم=بِشینیم

می‌شوییم=می‌شوریم

می‌رویم=می‌ریم

می‌آوریم=می‌آریم

ایستادیم=وایسادیم

بِگُذاریم=بِزاریم

بَرداشتیم=وَرداشتیم

بیندازیم=بِندازیم

بیاوَریم=بیاَریم

هَستیم=هَسیم

آمَدید=اومَدین

می‌آیید=می‌آین

می‌گویید=می‌گین

می‌خواهید=می‌خواین

می‌دَهید=می‌دین

می شَوید=می‌شین

بِنِشینید=بِشینین

می‌شویید=می‌شورین

می‌روید=می‌رین

می‌آورید=می‌آرین

ایستادید=وایسادین

بِگُذارید=بِزارین

بَرداشتید=وَرداشتین

بیندازید=بِندازین

بیاوَرید=بیارین

هَستید=هَسین

آمَدَند=اومَدَن

می‌آیَند=می‌آن

می‌گویَند=می‌گَن

می‌خواهَند=می‌خوان

می‌دَهَند=می‌دَن

می شَوَند=می‌شَن

بِنِشینَند=بِشینَن

می‌شویَند=می‌شورَن

می‌روَند=می‌رَن

می‌آورَند=می‌آرَن

ایستادَند=وایسادَن

بِگُذارَند=بِزارَن

بَرداشتَند=وَرداشتَن

بیندازَند=بِندازَن

بیاوَرَند=بیاَرَن

هَستَند=هَسَن


بِه من = بِهِم

به تو = بِهِت

به او = بِهِش

به ما = بِهِمان

به شما = بِهِتان

به آنها = بِهِشان

دست = دس

دوست = دوس

هَفت = هَف

هَشت = هَش

هَستَم = هَسَم