راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/واژه نامه تعارف و اصطلاح

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
واژه‌نامه آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ جواب تمرین‌ها


 • اِشکالی نَدارَد ‬:eshkāl‮ī‬‭ ‬nadārad‮ ‬:
 • اَگَر زَحمَت نیست ‮‬: agar zahmat n‮ī‬st‮ ‬:
 • اینجا خانِهٌ‮ ‬خودِتان اَست‬:‮ī‬njā‭ ‬khāne-ye khodetān ast‮ ‬:
 • باشِه‬:bāshad‮ ‬:
 • بِبَخشید ‬:bebakhsh‮ī‬d‮ ‬:
 • بِفَرما ‬:befarmā:
 • بِفَرمائید ‬:be-farmā‮ī‬d‮ ‬:
 • بِه سَلامَت ‬:be‮ ‬salāmat‮ ‬:
 • بِه لُطفِ‮ ‬شُما‬:be lotf-e shomā:
 • بی زَحمَت‬:bī‭-‬‬zahmat‮ ‬:
 • جایِ‮ ‬شُما خالی بود ‬:jāye shomā‭ ‬khālī‬‭ ‬b‮ū‬d‮ ‬:
 • چارِه‌ای نیست‬:‬‬chāreī n‮ī‬st‮ ‬:
 • چِرا زَحمَت کِشیدید؟‮‬:chera zahmat kesh‮ī‬d‮ī‬d‮ ‬:
 • چَشم‬:chashm‮ ‬:
 • چِه اَمری دارید؟‬:che‮ ‬amrī ‬dār‮ī‬d ‬:
 • چِه خَبَر:che khabar‮ ‬:
 • چیزِ‮ ‬مُهِمّی نیست ‬:ch‮ī‬z‭-‬e mohemm‮ī‬‭ ‬n‮ī‬st‮ ‬:
 • خَستِه نَباشی/خستِه نَباشید:khaste nabāsh‮ī‬:
 • خواهِش می کُنَم‬:khāhesh m‮ī‬konām‮ ‬:
 • خُوش گُذَشت‮(‬بِه‮)‬ ‬:khosh gozasht‮ ‬:
 • خُوشوَقتَم:khoshvaqt-am‮ ‬:
 • خیلی خُب‬:kheilī‬‭ ‬khob‮ ‬:
 • خیلی خُوش آمَدید:kheil‮ī‬‭ ‬khosh‭ ‬āmad‮ī‬d‮ ‬:
 • خیلی مَمنون:kheilī ‬mamn‮ū‬n‮ ‬:
 • دَستِ‮ ‬شُما دَرد نَکُنَد ‬:dast-e shomā‭ ‬dard nakonad‮ ‬:
 • راحَت باشید:rāhat‮ ‬bās‮ī‬d‮ ‬:
 • راست می گی/راست می‌گویی:rāst mīgūī ‬:
 • راستی ‬:rastī:
 • راستی راستی ‬:rastī rastī‬:
 • روزِ‮ ‬خوبی داشته باشید‬:r‮ū‬z-e kh‮ū‬b‮ī‬‭ ‬dāshte bāsh‮ī‬d:
 • شُما زَحمَت نَکِشید‬:shomā‭ ‬zahmat nakesh‮ī‬d‮ ‬:
 • شُما لُطف دارید‬:shomā‭ ‬lotf dār‮ī‬d‮ ‬:
 • صُبح بِخیر‬:sobh bekheir‮ ‬:
 • عیبی نَداره/ عیبی ندارد ‬:e‮ī‬b‮ī‬nadārad‮ ‬:
 • قُربانِ‮ ‬شُما‬:gorbāne shomā:
 • کاری نَداری؟‬:
 • گوشی خِدمَتِتان باشِه/گوشی خِدمَتِتان باشَد‬:g‮ū‬sh‮ī‬‭ ‬khedmatetā‭ ‬bāsad‮ ‬:
 • مُبارَک باشِه/مُبارَک باشَد ‬:mobārak bāshad‮ ‬:
 • مُتَشَکّرم‬:motashakker-am‮ ‬:
 • مِرسی ‬:mers‮ī‬:
 • مشکلی نداشتی؟ ‬:moshkel‮ī‬‭ ‬nadāsht‮ī‬:
 • مِهمانِ‮ ‬مَن باشید ‬:mehmān-e mān bāsh‮ī‬d‮ ‬:
 • مُواظِب خُودَت باش ‬:movāzeb khodat bāsh‬:
 • مُوَفّق باشید:movaffaq bāsh‮ī‬d‮ ‬:
 • ناقابِلِه/ناقابِل اَست ‬:nāqābel ast‮ ‬:
 • نِگَران نَباش ‬:negarān nabāsh‮ ‬:
 • نوشِ‮ ‬جان‬:n‮ū‬sh-e jān‮ ‬:
 • هَر طور کِه راحَتید:har tour ke rāhat‬‮ī‬d‮ ‬:
 • یَعنی چی؟/یَعنی چِه؟‬:yaʿnī ‬che‮ ‬:
 • یَواش یَواش‮ ‬:yavāsh yavāsh‮ ‬: