پرش به محتوا

راهنمای جامع فیزیک/مفاهیم اصلی فضا و زمان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

راهنمای جامع فیزیک

نمایش دو بعدی خمیدگی فضا-زمان، جرم هندسهٔ فضا-زمان را تغییر می‌دهد، این خمیدگی بر اساس نظریهٔ نسبیت عام تعبیر به گرانش می‌شود.

۱-۴راهنمای جامع فیزیک/فضا چیست؟

۲-۴راهنمای جامع فیزیک/سیر تحول تاریخی فضا

۳-۴راهنمای جامع فیزیک/زمان

۴-۴راهنمای جامع فیزیک/زمان فیزیکی

۵-۴راهنمای جامع فیزیک/اشکال مفهوم زمان فیزیکی

۶-۴راهنمای جامع فیزیک/زمان زیست شناختی

نگاره شتاب گسترش فضازمان از لحظه مهبانگ