رله دقیق حرارتی/RVAA چیست

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
' RVAA چیست؟ چرا رلۀ RVAA؟
رله دقیق حرارتی


رلهٔ دقیق حرارتی اضافه‌جریان نوع RVAA چیست؟[ویرایش]

مقطع یک رلهٔ حرارتی اضافه‌جریان

برای راه‌اندازی یک دستگاه، مبدّل (transformer) یا کابل، در کارآمدترین حالتش، بدون احتمال آسیب رسیدن به عایق، لازم است یک سامانهٔ ایمنی (protection system) استفاده شود که در صورت فرارفتن دمای مجاز، یک زنگ هشدار (alarm) را راه‌بیاندازد یا یک مدار را باز کند. رلهٔ RVAA اضافه‌جریانِ ASEA، به‌ویژه برای این کاربرد مناسب است؛ از دیدگاه حرارتی، مدلی از تجهیزاتی که باید مورد حفاظت قرارگیرند است و درنتیجه می‌تواند تغییرات درجهٔ حرارت آن را دنبال نماید. این‌که چه دقّتی داشته باشد، عمدتاً به این‌که ثابت‌های زمانی تاچه‌اندازه خوب با شیء حفاظت‌شده تطبیق‌یافته (matched) باشند بستگی خواهدداشت.