شبکه‌های کامپیوتری/انواع شبکه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

نوع شبکه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشکیل دهنده آن شبکه مشخص می شود:


شبکه محلی Local Area Network" LAN"

ارتباط واتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک سازمان از طریق کابل شبکه وپروتکل بین رایانه ها وبا مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد.

از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.

2- از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.

3- دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه می باشند.

اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :

الف - سرویس دهنده

ب - سرویس گیرنده

ج - پروتکل

د- کارت واسطه شبکه

ط - سیستم ارتباط دهنده


شبکه گسترده Wide Area Network" WAN "

اتصال شبکه های محلی از طریق خطــوط تلفنی، کابل های ارتباطی ماهواره ویا دیگر سیستـــم هــایـی مخـابــراتی چــون خطـوط استیجاری در یک منطقه بزرگتر را شبکه گسترده گویند. در این شبکه کاربران یا ش ها از مسافت های دور واز طریق خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. کاربران هر یک از این شبکه ها می توانند به اطلاعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده توسط شبکه های دیگر دسترسی یابند.

از این فناوری با نام شبکه های راه دورLongHaul Network نیز نام برده می شود. در شبکه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به شبکه های محلی خیلی کمتر است. بزرگترین ومهم ترین شبکه گسترده، شبکه جهانی اینترنت می باشد.

شبكه محلی Metropolitan Area Network" MAN "

معمولاشبكه های man با اتصال راه دور چندین شبكه محلی در مقیاس های مانند یك شهر درصورت امكان برای فواصل راه دور از فیبر نوری ,اتصال بی سیم,خطوط اجاره ای وسایر امكانات lan ,wan استفاده می شود.انتخاب نوع اتصال بستگی به شرایط محیطی,زیر ساختهای شهریو سیاستهای كلی سازمان دارد.