پرش به محتوا

فرمول‌های فیزیک/امواج

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فیزیک حرارت امواج نور و اپتیک
فرمول‌های فیزیک


سرعت امواج

[ویرایش]

cدر جدول‌ زیر‌ به‌ معنی‌ سرعت موج است ,و‌ نه ‌سرعت نور

نوع موج فرمول توضیحات
موج الکترومغناطیسی در اینجا c سرعت نور است.
فشار و امواج صوتی در گازها M: جرم مولی

T: دما
R: ثابت گازها

معادلات اموج

[ویرایش]

تابع موج است.

بُعد فرمول
یک بُعدی
سه‌بُعدی