فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/خورشید/ساختار خورشید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
لکه های خورشیدی ساختار خورشید تاج
فرهنگ نجوم


نمای کلی از ساختار درونی خورشید:
۱. هسته خورشیدی
۲. ناحیه تابشی
۳. ناحیه همرفتی
۴. شیدسپهر
۵. فام‌سپهر
۶. تاج خورشیدی
۷. لکه خورشیدی
۸. ریزدانه خورشیدی
۹. زبانه خورشیدی

خورشید از بخش های مختلفی مانند هسته،ناحیه تابشی،ناحیه همرفتی،شید سپهر،فام سپهر،تاج،لکه خورشیدی،جودانه و زبانه تشکیل شده است.