فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/قمرهای زحل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
زحل حلقه های زحل قمرهای منظومه شمسی
فرهنگ نجوم


تا کنون ۱۷۰ قمر در منظومه شمسی شناخته شده است. البته تعداد قمرها به این بستگی دارد که قمر را چگونه تعریف کنیم، اگر شما قمر را جسمی که به دور یک سیاره می‌گردد تعریف کنید از جمله تکه یخ‌هایی که در حلقه‌های زحل وجود دارند، تعداد اقمار منظومه شمسی بر چندین میلیون میلیارد بالغ خواهد شد!