فیزیک سیاهچاله ها/عالم باز به عنوان یک سفید چاله

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
عالم تخت به عنوان سفید چاله عالم باز به عنوان یک سفید چاله نتیجه‌گیری


Quantum Tunneling.jpg

با باز نویسی معادلاتی که برای دو قسمت قبل به کار بردیم برای حالت ۱-=k خواهیم داشت

𝑟=𝑅𝑙۴𝜋۳𝑅۲𝐻۲+𝛬𝑅۲−۳

که l عاملی است که برای حجم سه بعدی رابطه ی زیر را برقرار می سازد

𝑉=𝑙𝜋𝑅۳
شرط قرار گرفتن عالم در یک سفید چاله که به صورت بزرگ تر بودن شعاع شوارتس شیلد است معادل این می باشد که  
Λ>𝑚−۳𝑅۲𝑅−۲

که در این رابطه

𝑚≔۳+۴𝜋𝛼>۳

پس شرط نهایی به صورت زیر خواهد بود

Λ>۳۱−𝑅۲𝑅−۲

که حداقل شرط آن این است که ثابت کیهان شناسی بزرگتر از صفر باشد.