مدیاویکی:Titleblacklist

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 # این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک regex در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.
 # از «#» برای توضیحات استفاده کنید.

 .*(?:مد[یي]ر|معاون|ری[یئ]س|مس[ئوؤ]و?ل).* <newaccountonly>

 .*(?:شرکت|بازرگانی|کلینیک|[Cc]ompany|[Ff]actory|طراحی|سایت|انجمن|فروم|بازرگانی|آکادمی|وبلاگ|بلاگ|کانون|مطب|دفتر|پایگاه|کلینیک|گروه|آموزشگاه|دبیرستان|دانشگاه|co\.|مدرسه|همایش|وب‌سایت|مرکز|هی[اأئ]ت|سامانه|سرویس|بازار).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-group>

 .*(?:آگهی|روزنامه|فصلنامه|رزور|آنلاین|گردشگری|بین ?المللی?|صنعت|سازان|سازی|گستر|خبری).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-group>

 # domain names
 .*[\. ](?i:ir|com?|gov|org|us|net)\b.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-domain>

 ## فضای نام الگوی editnotices
 الگو:Editnotices\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>

 ##صفحه اصلی و تغییرمسیرهای مهمش
 [Mm]ain [Pp]age
 صفحه اصلی
 صفحهٔ اصلی

 ##چند منظوره
 .*(?i:ـ).* <newaccountonly|autoconfirmed >
 ([^_:.*'|=}{0 -]{1,4})\1{4} <newaccountonly|autoconfirmed >
 ## عدم ساخت حساب کاربری‌ای که فقط عدد باشد
 ^[\x{06F0}-\x{06F9}]*$ <newaccountonly|autoconfirmed>
 ## عدم ساخت حساب کاربری با اعراب
 .*[\x{064A}-\x{064F}\x{0652}\x{0650}\x{0626}\x{0643}\x{0654}\x{0621}\x{0623}-\x{0625}].* <newaccountonly|autoconfirmed >
 .*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w:@\-]+\.[\w\-]+.*
 .*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/.* <newaccountonly|autoconfirmed >
 .*@[Gg]mail.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
 .*@[Gg]ooglemail.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
 .*@[yY]mail.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
 .*@[yY]ahoo.[cC]om.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
 ## wikipedia
 .*[Ww][IÌÍÎiìíîıl][Kk][IÌÍÎiìíîıl][PpMm][EÈÉÊeèéê][Dd][IÌÍÎiìíîıl][AÀÁÂaàáâ].* <newaccountonly|casesensitive>


 ##تکرار و سجاوندی نادرست در عنوان
 .*[!?‽¿]{3}(?<!!!!).*
 .*[!?‽¿]{2}(?<!!!!).* <moveonly>
 .*[!?‽¿؟]\s+[!?‽¿؟].*
 .*[\p{Z}]{2}.* # Disallows two adjacent "separator" characters (mostly funky spaces)
 .*[^\p{L}\d ]{6}.* # Disallows six consecutive characters that are not letters (in any script), numbers, or spaces
 .*([^0])\1{4}.* <moveonly> # Disallows four or more of the same character from page moves
 .*\p{Lu}(\P{L}*\p{Lu}){9}.* <casesensitive | moveonly> # Disallows moves with more than nine consecutive capital letters
 (.*[^0-9'])?'{2,}.*|.*'{2,}([^'\-].*)? <errmsg=titleblacklist-forbidden-apostrophes> # Multiple consecutive apostrophes get interpreted as wiki markup, so shouldn't be used in page titles
 .*(.)\1{5}.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid>#عدم تکرار یک کارکتر بیش از ۶ بار پشت سر هم در عنوان کاربری
 ^\d{1,}$ <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-numbers>#عدم امکان ساخت نام کاربری‌ای که فقط عدد است.

 ##برگرفته از ویکی‌آلمانی برای نام‌های کاربری نامناسب با حروف لاتین
 ^!.* <newaccountonly>
 .*!!.* <newaccountonly>
 #.*.* <newaccountonly>
 .{44,} <newaccountonly>
 .*[A-Z]{7,}.* <newaccountonly|casesensitive>
 #(?:.*(?:\bip\b|benutzer|\buser\b).*)?(?:[0-9Ilo]{1,3}[\s\p{P}.:-]){3}.* <newaccountonly>
 #.*(?:[0-9Ilo]{1,3}\.){3}.* <newaccountonly>
 #.*[\x{0080}-\x{009F}\x{E000}-\x{F8FF}\x{FDD0}-\x{FDEF}\x{FE50}-\x{FE6F}\x{FF00}-\x{FFFF}].* <newaccountonly>
 .*\.(?:at|ch|ir|com|net|org|biz|info|mobi|de)$ <newaccountonly>
 .*\(\).* <newaccountonly>
 .*[a4]dm[il1íı]n.* <newaccountonly>


 ## کاربران تایید شده

 ## نام‌های کاربری غیر مجاز
 .*(?i:[کك][یي]ر|خا[یي]ه|[کك]لفت).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:قبر|گور|مری?ض|آشغال).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:مهبل|چوچوله?|واژن).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:\b[کك]س\b).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:قحبه).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:جنده|فاحشه|هوکر).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:[کك]ون).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:شو?مبو?ل).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:داف).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:گائیدم|گاییدم|گایدم|بگا|فاک|بخواب|گوز\b|فنا|\bگو?ه\b|\bشاش\b|مرد[کك]|زن[یي]?[کك]ه).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*[Dd]own.*[Ww]ith.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*[Aa]gainst.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*[Dd]ead.*[Oo]n.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:مرگ.*بر|لعنت.*بر).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:پ[یي]روز.*ست).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:خو?اه?ر|مادر|ننه|عمه|خاله|شاباجی|آبج[یي]|بابا|پدر|برادر|[کك]ا[کك]و).* <newaccountonly>
 .*(?i:خاک.*توی?).*<newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:سوسک).* <newaccountonly>
 .*(?i:[کك]چل|خ(و|)ل|د[یي]وانه|مجنون|ماست شل|ماس شل).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:خر|گاو|سگ|پدسگ|ننه‌سگ|مادرسگ).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>
 .*(?i:پان.*(تر[کك]|فارس|لر|کرد|عرب)).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-badword>

 ## افراد سرشناس
 .*(?i:حضرت).* <newaccountonly|autoconfirmed>
 .*(?i:ولا[یي]ت).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:امام).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:خم[یي]ن[یي]).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:خامنه.*ا[یي]).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:احمد[یي].*نژاد).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:روحان[یي]).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:محمد.*خاتم[یي]).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:مهد[یي].*[کك]روب[یي]).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>
 .*(?i:میر.*حس[یي]ن.*موسوی[یي]).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account-invalid-person>

 ## افراد غیرسرشناس
 .*(?i:نصرت.*خاک[یي]ان.*).* <newaccountonly>
 .*(?i:فرورتیش).* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>