نانولوله‌های کربنی/کاتالیز ناهمگن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
کاربرد کاتالیز ناهمگن '
نانولوله‌های کربنی


کاتالیز ناهمگن در حوزه‌های مختلف صنایع انرژی و شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد فرآیندهای شیمایی‌ای که امروزه در کل دنیا استفاده می‌شود از کاتالیز و عمدتا از کاتالیز ناهمگن بهره می‌برند. مواد کربنی که نانوکربن‌ها نامیده می‌شوند، با ساختار مقیاس نانومتری خود قادرند خواص شیمیایی و فیزیکی استثنائی‌ای را به دست آورند. بنابراین کشف آلوتروپ‌های کربنی با ابعاد کوچک مثل نانولوله‌های کربنی (سی‌ان‌تی)، نانورشته‌های کربنی (سی‌ان‌اف)، گرافن، یا فلوئورن عصر جدیدی را در ابزارهای برشی برای کربن عنصری گشود که همچنین تأثیر گسترده‌ای بر کاتالیز ناهمگن گزارد.

واکنش دهیدروژناسیون اکسیداتیو اتیل بنزن و سایر هیدروکربن‌ها یکی از مهمترین واکنش‌هایی است که در فاز گازی با کاتالیزور کربن‌های نانوساختار انجام می‌شود. واکنش دهیدروژناسیون الکل‌ها یکی دیگر از واکنش‌هایی است که به کاتالیز نانوکربنی نیاز دارد.