هندسه مقدماتی/فضای چهاربعدی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در ریاضیات بعد چهارم یا ۴D، یک مفهوم انتزاعی و غیر حقیقی است که ناشی از تعمیم قانون فضای سه بعدی است.

ویدیوی حرکت یک فضای چهاربعدی