هندسه مقدماتی/منحنی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در ریاضیات، مفهوم خم برای نشان دادن یک شیء یک بعدی و پیوسته به کار می‌رود. یک مثال ساده دایره‌است. در گفتگوی روزمره یک خط صاف خم در نظر گرفته نمی‌شود. ولی در مکالمهٔ ریاضیاتی خط‌های مستقیم و پاره خط‌ها نیز خم‌اند. تعداد زیاد دیگری خم در هندسه مطالعه می‌شوند.

نمونه‌ای از یک خم ساده و بسته: به این شکل در هندسه درون‌چرخه‌زاد گفته می‌شود.