هندسه مقدماتی/هم‌نهشتی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در هندسه دو شکل هم‌نهشت هستند اگر هم شکل و هم‌اندازه باشند.

دو شکل سمت چپ هم‌نهشت‌اند در حالی که با شکل سوم تشابه دارد و شکل چهارم با هیچ یک از اشکال دیگر متشابه یا هم‌نهشت نیست.