ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/انتقال حرارت/واژگان تشعشع

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

جدول واژگان تشعشع[ویرایش]

تعریف واژه
فرآیند تبدیل تشعشع دریافت شده توسط جسم به انرژی گرمایی داخلی جذب
کسری از تشعشع فرودی که توسط ماده جذب می شود. انواع آن: جهتی، نیم کروی، طیفی، کلی. ضریب جذب
گسیلنده و جذب کننده ایده‌آل . جسم سیاه
استقلال شدت تشعشع گسیل شده، بازتاب شده، یا فرودی از جهت تشعشع پخشی
اشاره به یک جهت خاص جهتی
تغییر بر حسب جهت توزیع جهتی
فرآیند تولید تشعشع توسط ماده در یک دمای معین. انواع آن: پخشی، جسم سیاه، طیفی گسیل
آهنگ تشعشع گسیل شده توسط سطح در تمام امتداد هابرای مساحت واحد سطح E(w/m2( توان گسیل
نسبت تشعشع گسیل شده توسط سطح به تشعشع گسیل شده توسط جسم سیاه هم دمای آن.انواع آن:جهتی،نیم کروی، طیفی، کلی ضریب گسیل
سطحی که برای آن ضریب جذب طیفی در نواحی یفی شار تشعشع فرودی بر سطح و گسیل از سطح مستقل از طول موج اند. سطح خاکستری
تمام جهت های فضایی بالای یک سطح نیمکروی
آهنگ شار انرژی تشعشعی در یک امتداد خاص،برای مساحت واحد عمود بر آن امتداد و برای زاویه فضایی واحد پیرامون آن امتداد شدت
آهنگ تشعشع که از تمام جهت ها بر مساحت واحد سطح فرود می آیدG(w/m2) انواع آن طیفی ،کلی ،پخشی شار تشعشع فرودی
رابطه بین گسیل و جذب برای سطحی که تحت تاثیر تشعشع جسم سیاه هم دمای سطح قرار دارد. قانون کیر شهف
توزیع طیفی گسیل تشعشع از جسم سیاه قانون پلانک
آهنگ خروج تشعشع از سطح توسط گسیل و بازتاب تشعشع در تمام جهت ها از مساحت واحد سطح j(w/m2)انواع آن : طیفی،کلی شار تشعشع خروجی
فرآیند جهت گیری مجدد تشعشع فرودی بر یک سطح انواع آن: پخشی، آینه‌ای بازتاب
کسری از تشعشع فرودی که توسط ماده بازتاب می شود ضریب بازتاب
محیطی است که جذب تشعشع در آن ، یک فرایند حجمی است نیمه شفاف
ناحیه ای که تحت آن یک جز از مساحت واقع بر سطح کره از مرکز کره دیده می شود واحد آن استرادیان است زاویه فضایی
مولفه تک موج(تک فام)که با اندیس λ نشان داده می شود طیفی
تغییرات بر حسب طول موج توزیع طیفی
سطحی که در آن زاویه تشعشع بازتاب شده با زاویه تشعشع فرودی برابر است آینه ای
توان گسیلی جسم سیاه قانون استفان- بولتزمن
انرژی الکترومغناطیسی گسیل شده توسط ماده در یک دمای معین که تغریبا در ناحیه طیفی0.1تا 100 میکرومتر متمرکز است تشعشع گرمایی
اشاره به تمام طول موج ها کلی
فرآیند عبور تشعشع گرمایی از ماده عبور
کسری از تشعشع ورودی که از ماده عبور می کند ضریب عبور
مکان هندسی طول موج های متناظر با گسیل ماکزیمم توسط جسم سیاه قانون وین