پرش به محتوا

ویکی‌مدرسه/ریاضی پایه هفتم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ریاضی پایه هفتم شامل ۹ فصل است.

 • فصل اول ریاضی هفتم، راهبردهای حل مسئله
 1. بخش اول: راهبردهای رسم شکل و الگو سازی
 2. بخش دوم: راهبردهای حذف حالت‌های نامطلوب و الگویابی
 3. بخش سوم: راهبردهای حدس و آزمایش و زیر مسئله
 4. بخش چهارم:راهبردهای حل مسئله ساده‌تر و روش‌های نمادین
 • فصل دوم ریاضی پایه هفتم، عددهای صحیح
 1. بخش اول: معرفی عددهای علامتدار
 2. بخش دوم: جمع و تفریق عددهای صحیح
 3. بخش سوم: ضرب و تقسیم عددهای صحیح
 • فصل سوم ریاضی پایه هفتم، جبر و معادله
 1. بخش اول: الگوهای عددی
 2. بخش دوم: عبارت‌های جبری، مقدار عددی یک عبارت جبری
 3. بخش سوم: معادله
 • فصل چهارم ریاضی پایه هفتم، هندسه و استدلال
 1. بخش اول: روابط بین پاره خط‌ها
 2. بخش دوم: روابط بین زاویه‌ها
 3. بخش سوم: تبدیلات هندسی
 • فصل پنجم ریاضی پایه هفتم، شمارنده‌ها و اعداد اول
 1. بخش اول: عدد اول و شمارنده اول
 2. بخش دوم: بزرگترین شمارنده مشترک
 3. بخش سوم: کوچکترین مضرب مشترک
 • فصل ششم ریاضی پایه هفتم، سطح و حجم
 1. بخخش اول: حجم‌های هندسی
 2. بخش دوم: محاسبه حجم‌های منشوری
 3. بخش سوم: مساحت جانبی و مساحت کل منشور
 4. بخش چهارم:سطح و حجم
 • فصل هفتم ریاضی پایه هفتم، توان و جذر
 1. بخش اول: توان و محاسبه عبارت توان دار
 2. بخش دوم: ساده کردن عبارت‌های توان دار
 3. بخش سوم: جذر و ریشه
 • فصل هشتم ریاضی پایه هفتم، بردار و مختصات
 1. بخش اول: پاره خط جهت دار و بردارهای مساوی و قرینه
 2. بخش دوم: مختصات
 3. بخش سوم: بردار انتقال
 • فصل نهم ریاضی پایه هفتم، آمار و احتمال
 1. بخش اول: جمع‌آوری و نمایش داده‌ها، نمودارها
 2. بخش دوم: احتمال یا اندازه‌گیری شانس