ویکی‌مدرسه/نمونه سوالات امتحانی کامپیوتر فنی/نمونه سوالات شبکه‌های کامپیوتری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۱. یکی دیگر از راههای ایجاد پرس و جو با کمک گرافیک نیز دیده‌ایم اتصال جدولها با چه دستوری است. الف)JOIN ب)update ج)insert د)select into


۲. اتصال دو جدول زمانی که اطلاعات متناظر در هر دو جدول وجود داشته باشند. الف)WHERE ب)INNER JOIN ج)outer join د)insert


۳. ایجاد جدول جدید شامل رکوردهای نتیجهٔ پرس و جو (پرس و جوی جدول ساز) الف)delete ب)insert ج)select into د)update


۴. می‌تواند شامل ۴۰ عبارت باشد که با عملگرهای منطقی and یا or به هم وصل شده‌اند. الف)order By ب)Group by ج)having د)where


۵. زمانی که از توابع تجمعی Aggregate و Group by استفاده می‌شود برای اعمال شرط پس از اجرای پرس و جو باید از چه معیار استفاده کنیم. الف)HAVING ب)UNION ج)SUBOUERY د)ORDERBY


۶. کدامیک را باید با نوشتن دستورات زبان در قسمت SQL View پرس و جو ایجاد کنیم. الف)sub-query ب)union ج)Data-dafinition د) همهٔ موارد


۷. تفاوت نمای view در گزارش با Datasheet در گزارش چیست. الف) عناوین ب) زیرنویس ج) شمارهٔ صفحه د) همهٔ موارد


۸. گزارش‌ها در کدام نما قابل نمایش نیست. الف) نمای Design ب) نمای Print ج) نمای Layout preview د)AutoReports


۹. در این نما نمی‌توانید عناوین، پا نوشت‌ها، جزییات و خلاصهٔ داده‌ها را اضافه کنید. الف)Design view ب)wizard ج)Datasheet د)Design


۱۰. با دنبال کردن قدم‌های فرایند تولید گزارش، یعنی انتخاب منابع داده فیلدهای مورد نظر در گزارش و غیره گزارش تولید می‌شود. الف)AutoReport columnar ب)chart wizard ج)Report wizard د)Label wizard