ویکی‌مدرسه/نمونه سوالات ریاضی اول راهنمایی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نویسنده: هومن مأذنی

۱- کدام گزینه صحیح است؟

A: به جای ۰ کدام عدد قرار گیرد تا عدد ۲۰۶۳ بر ۹ بخش پذیر شود.

الف)۵۰ ب)۳۰ ج)۲۰ د)۷۰

B: کدام عدد اول است؟

الف) ۲۱۰ ب)۱۷۰ ج)۲۷۰ د)۵۱۰

۲- درستی یا نادرستی عبارات زیر را با (ص) یا (غ) مشخص کنید؟

الف) نسبت مساحت مربع به اندازه ضلع آن ثابت است.

ب) اگر عددی زوج باشد اول نیست

۳- جملات زیر را کامل کنید؟ الف) اگر دو زاویه متقابل به راس مکمل یکدیگر باشند اندازه هر کدام ...................... درجه است

ب) یک میلیمتر برابر است با ............................... میکرون

ج) هر نقطه روی ...................... یک خط پاره خط باشد از دو سر پاره خط به یک فاصله است

د) توان سوم هر عدد را ................................ گویند