ویکی‌مدرسه/نمونه سوالات علوم تجربی سال اول راهنمایی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمونه سوالات علوم تجربی سال اول راهنمایی

الف) جملات زیر را با استفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید. (2 )

۱. برای جدا کردن نفت خام از روش ..................... استفاده می شود.

( تقطیر . تبلور . سرزیر کردن )

۲. در نهاندانگان دانه داخل ..................... پنهان است.(مخروط . میوه . گل)

۳. آمیب یک نمونه از ..................... است. (آغازیان . کودرست . انگل)

۴. کمیاب ترین گروه بندپایان ..................... است.

( سخت پوستان . حشرات . هزارپایان )


ب) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید. (1 )


۱. نیروی ربایش بین ذرات کدامیک از مواد زیر بیشتر از همه است.

الف) یخ ب) آب

ج) اکسیژن د) گاز کربن دی اکسید


۲. انرژی گرمایی جزء کدامیک از انواع انرژی می باشد.

الف) تابشی ب) پتانسیل

ج) جنبشی د) شیمیایی


۳. اگر لایه آبدار زمین به سطح زمین راه پیدا کند چه چیزی را ایجاد میکند؟

الف) رود ب) چشمه

ج) آبرفت د) قنــــات


۴. دمای بدن کدامیک از جانوران زیر همواره ثابت است؟

الف) ماهی ها ب) پستانداران

ج) خزندگان د) دوزیستان