ویکی‌کودک:آشنایی با زمین/جلگه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

جُلگه یا دشت سرزمین پست و همواری است که از آبرفت رودها به وجود آمده‌است و به دریا یا دریاچه‌ای دائمی ختم می‌شود.یا به عبارت دیگر به زمین مسطح و نسبتاً همواری می‌گویند که معمولاً بلندای کمی داشته باشد.

جلگه خوزستان